Χρονολογία 2006

Η Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων στην Ελλάδα

   

Τίτλος: «Η Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων στην Ελλάδα»

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθ. Ε. Ρετσίλα

Συντονίστρια Έργου: Κ.Χ. Παπατζανή

Συγγραφέας/-είς: Κ. Αρβανίτης, Γλ. Βλαχογιάννη, Μ. Μαντά, Ε.Κ. Ξυδοπούλου, Μ.Χ. Παπαγιαννοπούλου

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2006

Σχήμα: 17Χ24

Σελίδες: 255

 

Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει την πανελλαδική έρευνα που διεξήγαγε το Κ.Ε.Θ.Ι. για τη διερεύνηση των στάσεων των πολιτών, αλλά και των πολιτικών σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η καταγραφή των όρων συμμετοχής των Ελληνίδων γυναικών στην πολιτική και η διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στη διαμόρφωση της πολιτικής συμμετοχής τους, έτσι ώστε να αναδειχθεί και να καταδειχθεί η προβληματική που σχετίζεται με τη λειτουργία της δημοκρατίας και την ισότητα των φύλων.

Η έρευνα διαρθρώνεται σε δύο κύρια μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή, σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές και νομοθετικές ρυθμίσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, επισκόπηση ερευνών για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, όπως επίσης και καλές πρακτικές για την αύξηση της παρουσίας των γυναικών στο δημόσιο βίο. Το δεύτερο μέρος αφορά στην περιγραφή της έρευνας και αναλύει το μεθοδολογικό πλαίσιο, τα ευρήματα, τα συμπεράσματα της έρευνας, όπως επίσης και σχετικές προτάσεις.