Υπ’αριθμ. 2/2020 – Νο 881702 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “ARIADNE2: Developing and supporting multidisciplinary police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against migrant/refugee women”.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής φακέλων: Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

 

To έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης