615/09-09-2020 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρών Εργασίας, βάσει του ν.3850/10

στηθοσκόπιο

 Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) δημοσιεύει Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Ιατρών  Εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την έδρα του στην Αθήνα και στα δεκατέσσερα (14) Συμβουλευτικά Κέντρα (Αθήνας, Πειραιά, Ηρακλείου, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Κομοτηνής, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Σύρου, Τρίπολης, Λάρισας, Λαμίας και Μυτιλήνης).

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Τετάρτη 16-09-2020.