Υπ’αριθμ. 3/2020 - MIS 5000490 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπ’αριθμ. 3/2020 - MIS 5000490 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το ΚΕΘΙ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συγκρότησης Μητρώου Ψυχολόγων Εποπτών/-τριών (ΤΜΗΜΑ Δ) για την παροχή ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη των δομών, στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014-2020» - Υποέργο 1 «ΕΠΙΒΛΕΨΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ».

Η διάρκεια των συμβάσεων έργου που θα συναφθούν, θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της υλοποίησης της Πράξης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, εφόσον συνεχισθεί η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων συμμετοχής: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.