Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων

πληκτρολόγιο υπολογιστή

 To KΕΘΙ δημοσιεύει Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Κ.Ε.Θ.Ι. .

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020.