Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια

Περιγραφή
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), ΝΠΙΔ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε Φορείς και Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα», που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2014-2020), διοργανώνει δράσεις επιμόρφωσης για διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενους/-ες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Βασικό σκοπό των δράσεων αυτών αποτελεί η παροχή γνώσεων και ορθής πληροφόρησης, προκειμένου οι παρενοχλητικές συμπεριφορές στο εργασιακό περιβάλλον να προλαμβάνονται, να καταγγέλλονται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των εν λόγω επιμορφωτικών σεμιναρίων βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.4808/2021) για τους εργοδότες φορείς.

Πιο αναλυτικά, οι δράσεις επιμόρφωσης στοχεύουν στα εξής:

  • Παροχή πληροφόρησης σε εργοδότες και διευθυντικά στελέχη για το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στον κόσμο της εργασίας.
  • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.
  • Υποστήριξη των φορέων προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος4808/2021 και να αναπτύξουν σχετικές πολιτικές.

Η επιμόρφωση παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ, πραγματοποιείται διαδικτυακά και έχει διάρκεια οκτώ (8) ώρες. Η έναρξη προγραμματίζεται για τον Μάρτιο του 2023.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου χορηγείται βεβαίωση από το ΚΕΘΙ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Για τη συμμετοχή σας καλείστε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με τη συμπλήρωση της φόρμας που ακολουθεί. Το ΚΕΘΙ επεξεργάζεται τα δεδομένα* που συλλέγονται μέσω της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποκλειστικά για τους σκοπούς της διοργάνωσης των επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και κατά την επιλογή των συμμετεχόντων/-ουσών λαμβάνεται υπόψη ο φορέας απασχόλησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμετοχή ατόμων από κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς.

Λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης (ημερομηνία, ώρες και πρόγραμμα), θα λάβετε στο e-mail που δηλώνετε στην ακόλουθη φόρμα, με τη συμπλήρωση της κάθε ομάδας/τμήματος συμμετεχόντων/-ουσών.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πράξη μπορείτε βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις επιμορφωτικές δράσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Σοφία Τσικρικά τηλεφωνικά στο 210 3898052 ή μέσω email.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
* Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Πινδάρου 2, Αθήνα, 10671, σας ενημερώνει, σύμφωνα με το αρ.13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016/ΕΕ), ότι είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ακολουθεί. Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της διοργάνωσης των επιμορφωτικών σεμιναρίων. Τα ανωτέρω δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των ανωτέρω λόγων επεξεργασίας και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον. Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης, καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και δικαίωμα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά.