Χρονολογία 2008

Φύλο και Εκπαιδευτική Πραγματικότητα στην Ελλάδα: Προωθώντας Παρεμβάσεις για την Ισότητα των Φύλων στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Τίτλος: «Φύλο και Εκπαιδευτική Πραγματικότητα στην Ελλάδα: Προωθώντας Παρεμβάσεις για την Ισότητα των Φύλων στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα»

Επιμέλεια: Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Λ. Φρόση

Συγγραφέας/-είς: Καθ. Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Κ. Δημητρούλη, Καθ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Α. Κανέλλου, Αναπ. Καθ. Α. Κορωναίου, Επίκ. Καθ. Ε. Μαραγκουδάκη, Καθ. Κ. Ραβάνης, Επίκ. Καθ. Δ. Σακκά, Επίκ. Καθ. Α. Στογιαννίδου, Ά. Τικταπανίδου, Λ. Φρόση, Α. Ψάλτη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική (μετάφραση στην αγγλική)

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (80% κατά ανώτατο όριο) και εθνικούς πόρους (20%), στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Άξονας 4, Μέτρο 4.1., Ενέργεια 4.1.1., Κατηγορία Πράξης 4.1.1.α: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων».

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, κατάρτιση, σχολικό πρόγραμμα, ταυτότητες φύλου, εκπαιδευτικός, εκπαιδευτική πολιτική

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Η παρούσα Μελέτη αποσκοπεί στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στην ελληνική εκπαίδευση αναφορικά με τις διακρίσεις και τις σχέσεις των φύλων.

Ειδικότερα, επιχειρεί να παρουσιάσει συγκεντρωτικά τα ερευνητικά ευρήματα και τον επιστημονικό προβληματισμό, αναφορικά με τη σχέση των κύριων παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να καταλήξει σε συμπεράσματα για τις αιτίες και το είδος των προβλημάτων που διαιωνίζουν τη διάκριση των φύλων στην ελληνική εκπαίδευση, καθώς και να παρουσιάσει καλές πρακτικές και να προτείνει τις διαδικασίες παρέμβασης και τις πολιτικές που θα προωθήσουν την ιδεολογία της ισότητας και της δημοκρατίας στο ελληνικό σχολείο, ειδικά σε θέματα επιμόρφωσης-ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και παρεμβατικών δραστηριοτήτων στα σχολεία.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).