Θεματική

Τοπική ανάπτυξη, Αγορά εργασίας, Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα, Νέες τεχνολογίες, Ίση αμοιβή

Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Έργο έχει ως βασικό σκοπό την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων που συνδέονται με τη φροντίδα και την προώθηση της συμφιλίωσης της εργασίας και της οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής για
Διάρκεια 2020-2022
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το Πρόγραμμα έχει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της υπάρχουσας γνώσης και την κάλυψη των κενών πληροφόρησης σχετικά με όλες τις διαστάσεις του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα
Διάρκεια 2018-2020
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Κύριος στόχος του Έργου είναι η διερεύνηση των πολιτικών και των στάσεων εργαζομένων γυναικών και εργοδοτών/τριών σε θέματα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής και η
Διάρκεια 2015-2016
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Η ενημέρωση των δημοσίων και τοπικών αρχών των συμμετεχόντων χωρών σχετικά με τα οφέλη της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία, η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνογνωσίας σε
Διάρκεια Ιούνιος 2006 – Δεκέμβριος 2007
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: Implementing gender mainstreaming through training in the Greek Public Administration, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος για την Απασχόληση και την
Διάρκεια 1/12/07-30/11/08
Τίτλος προγράμματος
Ολοκληρωμένο
Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, την προετοιμασία τους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, την υποστήριξή τους για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την
Διάρκεια 2 Ιανουαρίου 2007 – 31 Δεκεμβρίου 2008