Χρονολογία 2003

Γυναίκες στα μακρο-οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τίτλος: «Women in Macro-economic Centers of Decision-making in the European Union (Γυναίκες στα μακρο-οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση)»

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Καθ. Ν. Κυριαζή

Επιστημονικοί Συνεργάτες/-ιδες: Α. Δεδουσόπουλος, Α. Μαρούγκα, Μ. Ξανθάκης, Κ. Ράνος, Γ. Στούμπος

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Αγγλική

Λέξεις-κλειδιά: μακρο-οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων, ισότητα φύλων, gender mainstreaming, μακρο-οικονομικά κέντρα ερευνών, συμμετοχή γυναικών, εκπροσώπηση γυναικών

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η παρουσίαση της πρώτης σειράς αποτελεσμάτων των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις γυναίκες στα μακρο-οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Στόχος της μελέτης είναι η συγκέντρωση συγκρίσιμων εμπειρικών δεδομένων, βάσει των οποίων μπορούν να αναπτυχθούν ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες, ώστε να εγκαθιδρυθεί η αποτελεσματική εποπτεία και παρακολούθηση της συμμετοχής των γυναικών στις μακρο-οικονομικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στα στοιχεία εκείνα που έχουν το υψηλότερο επίπεδο αρτιότητας και συγκρισιμότητας μεταξύ των μελών-κρατών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποσοτική ανάλυση που πραγματοποιείται.

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν δομές και οργανισμοί που μπορεί να είναι είτε άμεσα υπεύθυνοι σχετικά με το σχηματισμό της μακρο-οικονομικής πολιτικής, είτε να είναι σε θέση να ασκήσουν έμμεση επιρροή αναφορικά με την έκβαση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα Μέλη-Κράτη, καθώς και σε ανάλογους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, στάλθηκαν ερωτηματολόγια στην Κεντρική Τράπεζα και στα κεντρικά Υπουργεία Οικονομικών, καθώς θεωρούνται οι υπεύθυνες δομές για τις μακρο-οικονομικές πολιτικές των μελών-κρατών, αλλά και σε άλλα υπουργεία Οικονομικών που πιστεύεται ότι ασκούν έμμεση επιρροή προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επιπρόσθετα, συμπεριλήφθηκαν οι Συνομοσπονδίες Εργαζομένων, καθώς επηρεάζουν την άσκηση πολιτικής μέσω των διαβουλεύσεών τους με τις κυβερνητικές αρχές. Παράλληλα συλλέχθηκαν πληροφορίες από τα μεγαλύτερα και κυριότερα Κέντρα Οικονομικής Έρευνας, καθώς τα τελευταία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής μέσω της επιστημονικής τους αυθεντίας και της έρευνας. Τέλος, απευθυνθήκαμε σε Κέντρα Ερευνών για Θέματα Φύλου, ώστε να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια αφενός η έκταση των ερευνών σχετικά με τις γυναίκες που συμμετέχουν στα οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων και αφετέρου οι επιπτώσεις των μακρο-οικονομικών πολιτικών.

Τα ερευνητικά δεδομένα από τις παραπάνω δομές συμπληρώθηκαν από: α) επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν από δημόσιες αρχές, β) άλλες σχετικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης, γ) διαθέσιμες στατιστικές πηγές καθώς και δ) την υπάρχουσα νομοθεσία αναφορικά με την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Τέλος, ζητήθηκε από τα μέλη-κράτη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του φύλου στις εκτελεστικές επιτροπές των 50 μεγαλύτερων εταιρειών που αναφέρονται στα εθνικά τους χρηματιστήρια.

Συγκεντρώθηκε πληθώρα δεδομένων τα οποία και αναλύθηκαν. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στα στοιχεία εκείνα που έχουν το υψηλότερο επίπεδο αρτιότητας και συγκρισιμότητας μεταξύ των μελών-κρατών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποσοτική ανάλυση που πραγματοποιείται. Η ιταλική προεδρία θα προβεί σε περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων αυτών και θα προτείνει ένα σύνολο ποσοτικών και ποιοτικών εμπειρικών δεικτών, οι οποίοι θα καταστήσουν εφικτή τη συστηματική καταγραφή και τον έλεγχο σε επίπεδο ισότητας των φύλων στα μακρο-οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων μεταξύ των μελών-κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οργανισμούς της τελευταίας.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).