Χρονολογία 2005

Γυναίκες και Ανθρωποκτονία: Έρευνα στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού

Τίτλος: «Γυναίκες και Ανθρωποκτονία: Έρευνα στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Β.Χ. Καρύδης (Η έρευνα τελούσε και υπό την επιστημονική ευθύνη της Αν. Καθ. Β. Αρτινοπούλου μέχρι τον Μάρτιο του 2004)

Συντονισμός Έρευνας: Φ. Μηλιώνη, Μ.Χ. Παπαγιαννοπούλου

Συγγραφική/Ερευνητική Ομάδα: Β.Χ. Καρύδης, Μ. Κανδαράκης, Κ. Λαμπάκη, Μ. Μουδάτσου

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: ανθρωποκτονία, εγκλεισμός, γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, ενδο-οικογενειακή βία κατά των γυναικών, κρατούμενες

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Η παρούσα έρευνα πεδίου διερευνά το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με δράστη τη γυναίκα και θύμα το σύζυγο/σύντροφο ή άλλο συγγενικό πρόσωπο. Καταγράφεται, επίσης, η βιωματική πρόσληψη του εγκληματικού γεγονότος από τις ίδιες τις γυναίκες, όσο και η εμπειρία του εγκλεισµού τους. Εντάσσεται στις πρωτογενείς µελέτες εμπειρικής διερεύνησης και περιλαμβάνει δύο φάσεις αλληλοσυμπληρούμενες. Η πρώτη φάση αφορά στη συλλογή πληροφοριών από τη μελέτη των φακέλων των κρατουμένων γυναικών στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την επιτόπια συνέντευξη µε τη µορφή χορήγησης ερωτηματολογίων στις κρατούμενες. Τον πληθυσμό της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν όλες οι γυναίκες κρατούμενες (κατάδικες και υπόδικες) για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού.

Από τη διεξαγωγή της έρευνας και την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε η ύπαρξη περιστατικών ενδο-οικογενειακής βίας µε θύµατα τις γυναίκες, σε βαθµό που απαιτεί την αναζήτηση προτάσεων όσον αφορά στην πρόληψη του φαινομένου, αλλά και την αντιµετώπισή του. Σε µια προσπάθεια διατύπωσης προτάσεων για την πρόληψη-αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδο-οικογενειακής βίας, η εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρείται αναγκαία, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των διακρίσεων που παρατηρούνται σε βάρος της συγκεκριμένης κοινωνικά ευπαθούς ομάδας.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).

Επισυναπτόμενα αρχεία