Χρονολογία 2008

Σειρά Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στο Φύλο των Δράσεων του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ

Τίτλος: «Σειρά Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στο Φύλο των Δράσεων του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ»

Συντονιστής/-τρια Έρευνας/Μελέτης: Μ.Χ. Παπαγιαννοπούλου

Υπεύθυνος/-η Έρευνας/Μελέτης: Δρ. Μ. Κατσαμάγκου

Συγγραφέας/-είς: Μ. Καλύβεζα, Δρ. Μ. Κατσαμάγκου, Ρ. Παπαρούνη, Στ. Ταμπόση

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Έργου: «Παρατηρητήριο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Δράσεων της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Ισότητα στην Εκπαίδευση (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.ε) του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ.

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, πολιτικές ισότητας, Άξονες Προτεραιότητας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, δείκτες εκπαίδευσης, ολοήμερο σχολείο, Σπουδές Φύλου, ευαισθητοποίηση μαθητών/-τριών, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, επιμόρφωση εκπαιδευτικών

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Στο πλαίσιο της μελέτης επιχειρήθηκε η αποτύπωση των δράσεων των Έργων που σχετίζονται με το φύλο, καθώς και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων αυτών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνέπειές τους, τόσο στην προώθηση των θεμάτων ισότητας των φύλων όσο και στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών για την ισότητα των φύλων.

Ο/Η αναγνώστης/-τρια έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για: α) τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές που έχουν σχέση με την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τη συνοπτική περιγραφή των αξόνων του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ., β) το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε με τη συμμετοχή των Τελικών Δικαιούχων που υλοποιούσαν Έργα (π.χ. δείγμα, μέσα συλλογής δεδομένων, διαδικασία συλλογής, μεθοδολογικοί περιορισμοί, κατασκευή ερωτηματολογίου κ.ά.), γ) το σχολιασμό και την κριτική εξέταση των δράσεων και αποτελεσμάτων των Έργων, δ) τη διατύπωση των τελικών συμπερασμάτων της έρευνας, και ε) τη διατύπωση των προτάσεων και των προοπτικών που ανοίγονται για νέα αντικείμενα έρευνας, αναφορικά με τα δεδομένα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).