Χρονολογία 2008

Έμφυλες Κοινωνικές Αναπαραστάσεις στα Σχολικά Εγχειρίδια: Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης

Τίτλος: «Έμφυλες Κοινωνικές Αναπαραστάσεις στα Σχολικά Εγχειρίδια: Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης»

Συντονιστής/-τρια Έρευνας/Μελέτης: Ν. Μοσχοβάκου

Υπεύθυνος/-η Έρευνας/Μελέτης: Δρ. Ν. Χαρδαλιά

Συγγραφέας/-είς: Δρ. Α. Ιωαννίδου, Δρ. Ν. Χαρδαλιά

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Έργου: «Παρατηρητήριο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Δράσεων της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Ισότητα στην Εκπαίδευση (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.ε) του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ.

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, κοινωνικές αναπαραστάσεις, σχολικά εγχειρίδια, σεξισμός, φεμινιστική έρευνα, φεμινισμός, εθνικισμός, μεταμοντερνισμός, μεταδομισμός, εθνικισμός, ισότητα φύλων

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Η παρούσα μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση του θέματος των έμφυλων κοινωνικών αναπαραστάσεων στα σχολικά εγχειρίδια (ανίχνευση παραδοσιακών ρόλων και αξιών, προκαταλήψεων, γλωσσικός σεξισμός, παραδείγματα έμφυλων ανισοτήτων, κ.λπ.). Για την κατανόηση και την ανάδειξη του τρόπου απεικόνισης του φύλου στα σχολικά εγχειρίδια ακολουθήθηκε η μεθοδολογική προσέγγιση της δευτερογενούς ανάλυσης. Συγκεντρώθηκε συστηματικά και αναλύθηκε σχετικό υλικό από την ξενόγλωσση και ελληνόγλωσση βιβλιογραφία.

Η μελέτη καταγράφει το θεωρητικό προβληματισμό από τη διεθνή βιβλιογραφία, ανασκοπεί τις σχετικές έρευνες στην Ελλάδα και σχολιάζει τα βασικά πορίσματα και συμπεράσματά τους. Τέλος, η μελέτη, διαπιστώνει τα κενά στην έρευνα, όπως αυτά προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία, καθώς και τις θεματικές των οποίων η δυναμική δεν έχει αναπτυχθεί ή δεν έχει –επαρκώς- αξιοποιηθεί, και αναδεικνύει τις υπάρχουσες ανάγκες για περαιτέρω διερεύνηση και εκπόνηση μελετών, ενώ παράλληλα διατυπώνει σχετικές επισημάνσεις και προτάσεις.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).