Χρονολογία 2001

Εκπαίδευση και Φύλο. Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης

Τίτλος: «Εκπαίδευση και Φύλο. Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης»

Συγγραφική – Μελετητική Ομάδα: Επίκ. Καθ. Χρ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Α. Καπέλλα-Λαγουδάκη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, σχολικά εγχειρίδια, νέες τεχνολογίες

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου:

Το παρόν κείμενο αποτελεί μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης. Στο εν λόγω κείμενο διερευνάται και τεκμηριώνεται αν, και σε ποιο βαθμό έχουν εκπονηθεί μελέτες στη χώρα μας αναφορικά με κάθε έναν από τους 5 άξονες-ενότητες που περιλαμβάνονται στη μελέτη, και συγκεκριμένα: 1) Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση, 2) Συμμετοχή των γυναικών στο εκπαιδευτικό σύστημα (Τριτοβάθμια εκπαίδευση), 3) Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων, 4) Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και 5) Νέες τεχνολογίες και φύλο στην εκπαίδευση.

Βάσει των διεθνών δεδομένων αναλύονται και προσεγγίζονται οι εξελίξεις σε κάθε τομέα και στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές μελέτες και τα πορίσματά τους, ενώ παράλληλα υποδεικνύονται τα κενά και οι ανάγκες για περαιτέρω διερεύνηση και εκπόνηση σχετικών μελετών. Η συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση ανέδειξε τα κενά και τις υπάρχουσες ανάγκες για εκπόνηση μελετών. Τέλος, παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα χωριστά για κάθε μία από τις προαναφερόμενες ενότητες.

Η έρευνα διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).