Υπ’αριθμ. 1-2022 – Κωδ. 61.90.03 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕΘΙ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συνολικά τριών (3) συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ερευνητικού έργου με τίτλο: "Διαδικτυακή Βία κατά των Νεαρών Γυναικών"..

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 18 Απριλίου 2022.

Απαραίτητες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.