ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το ΚΕΘΙ δημοσιεύει προκήρυξη για την εκπόνηση Υλικού Ευαισθητοποίησης (σχεδιασμός logo, φυλλάδιο, κλπ) του Υποέργου 1 «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας» και Κωδ. ΟΠΣ: 5174893 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022.

ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ : Δημοσιεύθηκε στις 04-11-2022 συμπληρωματικό έγγραφο για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων ερωτημάτων.