Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών τακτικού καθαρισμού των γραφείων του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα.

Επισυναπτόμενο αρχείο:

Υπ’ αριθμ.23424/01-07-2009 Τεύχος Προκήρυξης

Επισυναπτόμενα αρχεία