Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού στην Κομοτηνή

Υπ'αριθμ.πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:25827/22.03.2012 - Υπ'αριθμ. ΣΟΧ 6/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΕΟΡ9Ζ-60Ο/04.04.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στην Κομοτηνή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.