Υπ’αριθμ. 1/2018 – ΚΩΔ: 2018/019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2)  συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: «Ενίσχυση της προστασίας γυναικών προσφύγων και μεταναστριών επιζήσασων έμφυλης βίας μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες για την έμφυλη βία» -  «Enhancing protection for refugee and migrant GBV survivors through increased access to GBV services» με τη χρηματοδότηση της UNICEF.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων: Δευτέρα 2 Ιουλίου  2018