Τίτλος προγράμματος

«ΠΗΓΑΣΟΣ: Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα»

Ταυτότητα
Duration
2018-2020
Budget
292.596,57 € ευρώ
Coordination / Implementation
Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
Partners
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Description

Το Πρόγραμμα έχει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της υπάρχουσας γνώσης και την κάλυψη των κενών πληροφόρησης σχετικά με όλες τις διαστάσεις του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα, προκειμένου να συνεισφέρει στην ανάπτυξη πολιτικών και άλλων πρωτοβουλιών που θα αντιμετωπίζουν με τρόπο αποτελεσματικό τις έμφυλες ανισότητες στις συντάξεις. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

 • Μελέτη και διερεύνηση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα και εντοπισμός όλων των παραγόντων που συνδέονται με αυτό
 • Εντοπισμός καλών πρακτικών σε ζητήματα που σχετίζονται με το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς και πολιτικών και θεσμικών ρυθμίσεων Κρατών-Μελών της ΕΕ που προωθούν τη μείωση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος
 • Αξιολόγηση της de facto και de jure εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στις συντάξεις στην Ελλάδα
 • Ανάπτυξη πλαισίου προτάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα
 • Δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων και ανάληψη σχετικής δέσμευσης για την προώθηση προτάσεων για τη μείωση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών
 • Προώθηση της ευαισθητοποίησης για το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις, καθώς και ενημέρωση των γυναικών για τις επιπτώσεις των επιλογών τους στις συντάξεις τους

Περισσότερες Πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://sintaxi.isotita.gr/

Actions / Subprojects

Το Πρόγραμμα αποτελείται από πέντε (5) επιμέρους Πακέτα Εργασίας και για το κάθε ένα από αυτά, ένας από τους φορείς που συνεργάζονται, έχει αναλάβει την ευθύνη για την υλοποίησή του. Ειδικότερα:

 • το πρώτο Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει ενέργειες που σχετίζονται με τη διαχείριση και τον συντονισμό του Προγράμματος και υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων,
 • το δεύτερο Πακέτο Εργασίας αφορά τη χαρτογράφηση της κατάστασης αναφορικά με το χάσμα των φύλων στις συντάξεις στην Ελλάδα και την ανάλυση των παραγόντων που το επηρεάζουν, και την ευθύνη για την υλοποίησή του έχει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,
 • το τρίτο Πακέτο Εργασίας στοχεύει στη διερεύνηση των αναγκών των γυναικών και την καταγραφή καλών πρακτικών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος, και υλοποιείται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας,
 • το τέταρτο Πακέτο Εργασίας υλοποιείται επίσης από το ΕΚΚΕ και περιλαμβάνει επισκόπηση των κατευθυντήριων αρχών και γραμμών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στις συντάξεις, καθώς και συγκριτική μελέτη που επικεντρώνεται στην ανάλυση πολιτικών για την αντιμετώπιση του έμφυλου χάσματος στις συντάξεις σε επιλεγμένα κράτη μέλη της ΕΕ, και τέλος
 • το πέμπτο Πακέτο Εργασίας, το οποίο έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, αφορά στην ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας σχετικά με το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις.

  ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. Οι δραστηριότητες του Πακέτου Εργασίας 3 που υλοποιείται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) εστιάζουν αφενός στη διερεύνηση των αναγκών των γυναικών και των προκλήσεων με τις οποίες αυτές έρχονται αντιμέτωπες στην εξέλιξη της εργασιακής τους πορείας και έχουν επιπτώσεις στη συνταξιοδότησή τους και, αφετέρου, στον εντοπισμό καλών πρακτικών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών σχετικά με το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις. Στόχοι των Δράσεων του ΚΕΘΙ είναι οι ακόλουθοι:

 • Ανίχνευση και καταγραφή πτυχών και επιλογών της εργασιακής ζωής των γυναικών που συνδέονται με το έμφυλο χάσμα στην απασχόληση και τις συντάξεις, μέσα από τη διενέργεια πρωτογενούς έρευνας.
 • Εντοπισμός και ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ζητήματα που σχετίζονται με το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα, προκειμένου να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες της Ελλάδας.
 • Δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, αποσκοπώντας στην προώθηση προτάσεων για τη μείωση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τόσο τις ιδιαίτερες ανάγκες των ίδιων των γυναικών, όσο και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με εμπλεκόμενους φορείς.

 

Deliverable / expected results

Παραδοτέα Πακέτου Εργασίας 3

 • ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ_PEGASUS
 • Υλικό ομάδων εστιασμένης συζήτησης
 • Ερευνητική ΄Εκθεση
 • Υλικό Εργαστηρίου
 • Έκθεση αποτελεσμάτων
 • Πρωτόκολλο Συνεργασίας
 • Υλικό Συναντήσεων Εργασίας
 • Έκθεση Αποτελεσμάτων των Δραστηριοτήτων του Πακέτου Εργασίας 3