Τίτλος προγράμματος

Gender Equality in Workforce: The reconciliation of professional and family/ private life into the Greek Industries

Ταυτότητα
Duration
2015-2016
Financing
ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014
Budget
192.000€ ευρώ
Coordination / Implementation
Research Centre for Gender Equality
Partners
The Laboratory on Gender Studies of Panteion University, Association of Piraeus and Attica Industries (SVAP), Centre of Excellence-University of Iceland (EDDA)
Description

The main objective of the project is to investigate the policies and attitudes of female workers and employers in reconciling professional and family / private life issues, and to record policy proposals for its facilitation. In particular, the project, given the lack of gender mainstreaming in industry, which reinforces gender inequalities and the impact of the economic crisis on the Greek industry seeks: a) to analyze policy documents regarding the reconciliation of professional and private / family life, and b) to explore through drafting primary quantitative and qualitative research, and secondary processing of the Time Use survey data (ELSTAT), reconciliation strategies on  work and family commitments adopted by their employers, the relative positions of employers and corresponding policies that apply to their industries.

Actions / Subprojects

Για την επίτευξη των στόχων του Έργου υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις:
• Συλλογή, επισκόπηση και ανάλυση κειμένων πολιτικής, καθώς και το θεσμικού πλαισίου για τη συμφιλίωση επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.
• Παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων σχετικά με τη χρήση χρόνου ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσω της αξιοποίησης δεδομένων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
• Διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας (ποιοτικής και ποσοτικής) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα γυναικών εργαζομένων στην ελληνική βιομηχανία και εργοδοτών/τριών.
• Ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας για την βελτίωση της συμφιλίωσης της επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.
• Ανάπτυξη της γνώσης και ανταλλαγή εμπειρίας και καλών πρακτικών μεταξύ των ελληνικών βιομηχανιών και των βιομηχανιών της Ισλανδίας με τη συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας EDDA.
• Προώθηση της γνώσης και της αριστείας στο πεδίο της Έρευνας για το Φύλο.

Deliverable / expected results

• Ολιστική ερευνητική προσέγγιση του αντικειμένου του Έργου, μέσω της συνδυαστικής ανάπτυξης ερευνητικών μεθόδων.
• Καταγραφή προτάσεων πολιτικής, οι οποίες θα απαντούν στις ανάγκες των εργαζομένων στις Ελληνικές Βιομηχανίες και των εργοδοτών/τριών, βάσει των ερευνητικών αποτελεσμάτων, για τη διευκόλυνση της συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή.
• Προώθηση και υιοθέτηση καλών πρακτικών για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής.
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών/τριών και φορέων για την ανάπτυξη πολιτικών ισότητας, με έμφαση στη συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.
• Ενίσχυση της υπάρχουσας γνώσης και της επιστημονικής προσέγγισης, καθώς και εμπλουτισμός της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Έργου.