Τίτλος προγράμματος

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες

Ταυτότητα
Διάρκεια
2015-2016
Προϋπολογισμός
192.000€ ευρώ
Συντονισμός / Υλοποίηση
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
Εταίροι
Εργαστήριο Σπουδών Φύλου Παντείου Πανεπιστημίου, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), Κέντρο Αριστείας Πανεπιστημίου Ισλανδίας (EDDA)
Περιγραφή

Κύριος στόχος του Έργου είναι η διερεύνηση των πολιτικών και των στάσεων εργαζομένων γυναικών και εργοδοτών/τριών σε θέματα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής και η καταγραφή προτάσεων πολιτικής για τη διευκόλυνσή της. Ειδικότερα, το Έργο, λαμβάνοντας υπόψη την απουσία της διάστασης του φύλου στις πολιτικές για τη βιομηχανία, γεγονός που ενισχύει τις έμφυλες ανισότητες, καθώς και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική βιομηχανία, επιδιώκει: α) να αναλύσει κείμενα πολιτικής αναφορικά με τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και ιδιωτικής/οικογενειακής ζωής, και β) να διερευνήσει μέσω εκπόνησης πρωτογενούς ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, καθώς και δευτερογενούς επεξεργασίας των δεδομένων της έρευνας Χρήσης Χρόνου (ΕΛΣΤΑΤ), τις στρατηγικές συμφιλίωσης επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων που υιοθετούν οι εργαζόμενες, τις σχετικές στάσεις των εργοδοτών/τριών και τις αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζουν στις βιομηχανίες τους.

Δράσεις / Υποέργα

Για την επίτευξη των στόχων του Έργου υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις:

• Συλλογή, επισκόπηση και ανάλυση κειμένων πολιτικής, καθώς και το θεσμικού πλαισίου για τη συμφιλίωση επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

• Παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων σχετικά με τη χρήση χρόνου ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσω της αξιοποίησης δεδομένων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

• Διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας (ποιοτικής και ποσοτικής) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα γυναικών εργαζομένων στην ελληνική βιομηχανία και εργοδοτών/τριών.

• Ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας για την βελτίωση της συμφιλίωσης της επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

• Ανάπτυξη της γνώσης και ανταλλαγή εμπειρίας και καλών πρακτικών μεταξύ των ελληνικών βιομηχανιών και των βιομηχανιών της Ισλανδίας με τη συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας EDDA.

• Προώθηση της γνώσης και της αριστείας στο πεδίο της Έρευνας για το Φύλο.

Παραδοτέα / αναμενόμενα αποτελέσματα

• Ολιστική ερευνητική προσέγγιση του αντικειμένου του Έργου, μέσω της συνδυαστικής ανάπτυξης ερευνητικών μεθόδων.

• Καταγραφή προτάσεων πολιτικής, οι οποίες θα απαντούν στις ανάγκες των εργαζομένων στις Ελληνικές Βιομηχανίες και των εργοδοτών/τριών, βάσει των ερευνητικών αποτελεσμάτων, για τη διευκόλυνση της συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή.

• Προώθηση και υιοθέτηση καλών πρακτικών για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής.

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών/τριών και φορέων για την ανάπτυξη πολιτικών ισότητας, με έμφαση στη συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

• Ενίσχυση της υπάρχουσας γνώσης και της επιστημονικής προσέγγισης, καθώς και εμπλουτισμός της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Έργου.