Χρονολογία 2008

Παλαιά και Νέα Επαγγέλματα. Μια Προσέγγιση από την Πλευρά του Φύλου

Tίτλος: «Παλαιά και Νέα Επαγγέλματα. Μια Προσέγγιση από την Πλευρά του Φύλου»
Συγγραφέας/-είς: Δρ. Λ. Αλιπράντη-Μαράτου, Διευθύντρια Ερευνών Ε.Κ.Κ.Ε.

Συνεργασία: Δ. Τσακμάκης

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (80% κατά ανώτατο όριο) και εθνικούς πόρους (20%), στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Άξονας 4, Μέτρο 4.1., Ενέργεια 4.1.1., Κατηγορία Πράξης 4.1.1.α: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων».

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, επαγγέλματα, διακρίσεις, αγορά εργασίας, νέες μορφές απασχόλησης, νέες τεχνολογίες, επαγγελματικός προσανατολισμός, καταμερισμός εργασίας, οριζόντιος και κάθετος επαγγελματικός διαχωρισμός

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Το παρόν κείμενο αναφέρεται στις έμφυλες διακρίσεις στον εργασιακό χώρο, από την περίοδο της εκβιομηχάνισης μέχρι και την πρόσφατη περίοδο. Παρατίθενται τα παλαιότερα και πιο σύγχρονα επαγγέλματα και αναλύονται διαχρονικά οι τάσεις σε σχέση με το φύλο.

Επίσης, γίνεται αναφορά στις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις που εξακολουθούν να υφίστανται και οι οποίες συντελούν στην αναπαραγωγή των στερεοτύπων των φύλων στην επαγγελματική ζωή, ενώ παράλληλα καταγράφεται η εικόνα και η διάρθρωση της σύγχρονης αγοράς εργασίας, καθώς και η θέση της γυναίκας σε αυτή. Τέλος, διερευνώνται οι νέες μορφές απασχόλησης και η γυναικεία παρουσία στις νέες τεχνολογίες και τονίζεται ο ρόλος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την ισότιμη συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Continue with the following
Χρονολογία 2024
Θεματική Violence against women
Χρονολογία 2024
Θεματική -
Χρονολογία 2023
Θεματική -