ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΙ ΓΙΑ ΤΟ 2022 & Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2023

Δείτε εδώ την Έκθεση Πεπραγμένων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Αναλύονται οι δράσεις του φορέα κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2022 έως και Ιούνιος 2023. Στην Έκθεση αρχικά παρουσιάζεται το πλαίσιο λειτουργίας και η οργανωτική δομή του φορέα και στη συνέχεια περιλαμβάνονται : 

Α) η υποβολή προτάσεων και η εξέλιξη υλοποίησης των ερευνών και των προγραμμάτων που ανέλαβε να ολοκληρώσει το ΚΕΘΙ,  

Β) η δραστηριότητα των Συμβουλευτικών Κέντρων που εποπτεύονται από τον φορέα, 

Γ) οι εκδόσεις και  

Δ) οι συνεργασίες του ΚΕΘΙ με άλλους φορείς και οι εκδηλώσεις.