Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027

Τίτλος Πράξης
«Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε Περιφερειακό επίπεδο στη Θεσσαλία / Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003259 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Φορέας Λειτουργίας / Δικαιούχος
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

Περιοχή Χωροθέτησης
Λάρισα

Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή
Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Λάρισας, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών. Το ΣΚ αναπτύχθηκε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ενώ παρατάθηκε η λειτουργία του στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 από το ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Στην παρούσα φάση συνεχίζεται η λειτουργία του στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 από το ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης, δικτύωσης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων σε τοπικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του ΣΚ Λάρισας, η οποία περιλαμβάνει και τη συνέχιση των δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής: 

 • Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση για θέματα ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων.
 • Κοινωνική, ψυχολογική και εργασιακή συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου).
 • Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.
 • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες φιλοξενίας, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, σε δομές υγείας, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.
 • Παραπομπή σε Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας (legal aid), που αποτελεί δράση του ΚΕΘΙ στο πλαίσιο της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας».
 • Συνοδεία των γυναικών σε άλλες υπηρεσίες, όταν κρίνεται απαραίτητο.
 • Δράσεις δικτύωσης και δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης στον τοπικό πληθυσμό και σε φορείς/οργανισμούς.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό (Σύμβουλο Υποδοχής, Κοινωνική/-ό Λειτουργό, Ψυχολόγο και Νομικό), το οποίο παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης, που καλύπτονται από το απόρρητο, σε ενήλικες γυναίκες επιζώσες έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.).

Το ΚΕΘΙ, ως δικαιούχος της Πράξης, έχει αναλάβει για τη λειτουργία του ΣΚ Λάρισας ενδεικτικά τα ακόλουθα: α) την επιστημονική του επίβλεψη/συντονισμό, β) τη συνολική ευθύνη για την ορθή λειτουργία του, γ) την υποστήριξη των στελεχών του στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, δ) την τακτική επικοινωνία και την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων ή/και τηλεδιασκέψεων, και ε) την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δράσεων του Συμβουλευτικού Κέντρου, καθώς και τη διασφάλιση της τήρησης των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2021-2027

Τίτλος Πράξης 
«Συμβουλευτικά Κέντρα (Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας) για υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας- συνέχιση της λειτουργίας του» με Κωδικό ΟΠΣ 6002724 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

Φορέας Λειτουργίας / Δικαιούχος
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

Περιοχή Χωροθέτησης
Kέρκυρα

Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή
Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Κέρκυρας, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών. Το ΣΚ αναπτύχθηκε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ενώ παρατάθηκε η λειτουργία του στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.

Στην παρούσα φάση συνεχίζεται η λειτουργία του στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.

Αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης, δικτύωσης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων σε τοπικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του ΣΚ Κέρκυρας, η οποία περιλαμβάνει και τη συνέχιση των δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής: 

 • Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση για θέματα ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων.
 • Κοινωνική, ψυχολογική και εργασιακή συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου).
 • Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.
 • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες φιλοξενίας, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, σε δομές υγείας, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.
 • Παραπομπή σε Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας (legal aid), που αποτελεί δράση του ΚΕΘΙ στο πλαίσιο της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας».
 • Συνοδεία των γυναικών σε άλλες υπηρεσίες, όταν κρίνεται απαραίτητο.
 • Δράσεις δικτύωσης και δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης στον τοπικό πληθυσμό και σε φορείς/οργανισμούς.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό (Σύμβουλο Υποδοχής, Κοινωνική/-ό Λειτουργό, Ψυχολόγο και Νομικό), το οποίο παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης, που καλύπτονται από το απόρρητο, σε ενήλικες γυναίκες επιζώσες έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.). 

Το ΚΕΘΙ, ως δικαιούχος της Πράξης, έχει αναλάβει για τη λειτουργία του ΣΚ Κέρκυρας ενδεικτικά τα ακόλουθα: α) την επιστημονική του επίβλεψη/συντονισμό, β) τη συνολική ευθύνη για την ορθή λειτουργία του, γ) την υποστήριξη των στελεχών του στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, δ) την τακτική επικοινωνία και την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων ή/και τηλεδιασκέψεων, και ε) την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δράσεων του Συμβουλευτικού Κέντρου, καθώς και τη διασφάλιση της τήρησης των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027

Τίτλος Πράξης 
«Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Σύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001759 στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027.

Φορέας Λειτουργίας / Δικαιούχος
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

Περιοχή Χωροθέτησης
Ερμούπολη - Σύρος

Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή
Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Σύρου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών. Το ΣΚ αναπτύχθηκε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ενώ παρατάθηκε η λειτουργία του στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου.

Στην παρούσα φάση συνεχίζεται η λειτουργία του στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου.

Αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης, δικτύωσης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων σε τοπικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του ΣΚ Σύρου, η οποία περιλαμβάνει και τη συνέχιση των δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής: 

 • Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση για θέματα ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων.
 • Κοινωνική, ψυχολογική και εργασιακή συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου).
 • Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.
 • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες φιλοξενίας, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, σε δομές υγείας, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.
 • Παραπομπή σε Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας (legal aid), που αποτελεί δράση του ΚΕΘΙ στο πλαίσιο της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας».
 • Συνοδεία των γυναικών σε άλλες υπηρεσίες, όταν κρίνεται απαραίτητο.
 • Δράσεις δικτύωσης και δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης στον τοπικό πληθυσμό και σε φορείς/οργανισμούς.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό (Σύμβουλο Υποδοχής, Κοινωνική/-ό Λειτουργό, Ψυχολόγο και Νομικό), το οποίο παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης, που καλύπτονται από το απόρρητο, σε ενήλικες γυναίκες επιζώσες έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.). 

Το ΚΕΘΙ, ως δικαιούχος της Πράξης, έχει αναλάβει για τη λειτουργία του ΣΚ Σύρου ενδεικτικά τα ακόλουθα: α) την επιστημονική του επίβλεψη/συντονισμό, β) τη συνολική ευθύνη για την ορθή λειτουργία του, γ) την υποστήριξη των στελεχών του στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, δ) την τακτική επικοινωνία και την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων ή/και τηλεδιασκέψεων, και ε) την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δράσεων του Συμβουλευτικού Κέντρου, καθώς και τη διασφάλιση της τήρησης των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027

Τίτλος Πράξης
«Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο (ΣΚ Τρίπολης)» με κωδικό ΟΠΣ 6003080 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027».

Φορέας Λειτουργίας / Δικαιούχος
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

Περιοχή Χωροθέτησης
Τρίπολη

Ταμείο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή 

Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) περιφερειακής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Τρίπολης, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών. Το ΣΚ αναπτύχθηκε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ενώ παρατάθηκε η λειτουργία του στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 από το ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Στην παρούσα φάση συνεχίζεται η λειτουργία του στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 από το ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης, δικτύωσης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων σε τοπικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του ΣΚ Τρίπολης, η οποία περιλαμβάνει και τη συνέχιση των δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής: 

 • Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση για θέματα ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων.
 • Κοινωνική, ψυχολογική και εργασιακή συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου).
 • Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.
 • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες φιλοξενίας, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, σε δομές υγείας, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.
 • Παραπομπή σε Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας (legal aid), που αποτελεί δράση του ΚΕΘΙ στο πλαίσιο της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας».
 • Συνοδεία των γυναικών σε άλλες υπηρεσίες, όταν κρίνεται απαραίτητο.
 • Δράσεις δικτύωσης και δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης στον τοπικό πληθυσμό και σε φορείς/οργανισμούς.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό (Σύμβουλο Υποδοχής, Κοινωνική/-ό Λειτουργό, Ψυχολόγο και Νομικό), το οποίο παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης, που καλύπτονται από το απόρρητο, σε ενήλικες γυναίκες επιζώσες έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.). 

Το ΚΕΘΙ, ως δικαιούχος της Πράξης, έχει αναλάβει για τη λειτουργία του ΣΚ Τρίπολης ενδεικτικά τα ακόλουθα: α) την επιστημονική του επίβλεψη/συντονισμό, β) τη συνολική ευθύνη για την ορθή λειτουργία του, γ) την υποστήριξη των στελεχών του στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, δ) την τακτική επικοινωνία και την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων ή/και τηλεδιασκέψεων, και ε) την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δράσεων του Συμβουλευτικού Κέντρου, καθώς και τη διασφάλιση της τήρησης των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.