Σε τι μεταφράζεται η πολυετής λειτουργία του ΚΕΘΙ;
  • Περισσότερες από 70 πρωτότυπες έρευνες και μελέτες επισκόπησης (σε θεματικά πεδία, όπως: εργασία & επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση, συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, κοινωνική πολιτική, κοινωνικός αποκλεισμός, μέσα μαζικής επικοινωνίας, βία κατά των γυναικών κ.λπ.).
  • Περισσότερες από 120 εκδόσεις (ενημερωτικά φυλλάδια για την ταυτότητα και τις δραστηριότητες του ΚΕΘΙ, φυλλάδια για Προγράμματα Δράσης που υλοποιεί ο φορέας, έρευνες/μελέτες, πρακτικά συνεδρίων, οδηγοί καλών   πρακτικών, εγχειρίδια για θέματα απασχόλησης, επιχειρηματικότητας, κοινωνικής ένταξης, πολιτικής συμμετοχής   κ.λπ.).
  • Περισσότερα από 100 Προγράμματα Δράσης, είτε ως συντονιστής φορέας είτε ως εταίρος, (π.χ. ανάπτυξη δικτύων για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης/επιχειρηματικότητας και ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας, ανάπτυξη γυναικείων συνεταιρισμών, παροχή δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης, πανελλαδική ευαισθητοποίηση/επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, ενίσχυση των γυναικών για τη συμμετοχή τους σε δομές λήψης πολιτικών, συνδικαλιστικών και οικονομικών αποφάσεων κ.ο.κ.).

Συνδυασμός έρευνας και δράσης

Το ΚΕΘΙ έχει λειτουργήσει από το 1994 με έναν διττό ρόλο: αφενός έχει συμβάλει ερευνητικά/μελετητικά στην παραγωγή γνώσης και αφετέρου έχει αξιοποιήσει τη γνώση αυτή, προκειμένου να προτείνει και να εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές, πρακτικές και δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Ενδεικτικά:

  • Από το 1994 εισάγει την έννοια της οπτικής του φύλου/ έμφυλης προσέγγισης στη συμβουλευτική στήριξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των γυναικών. Συστηματικά αναπτύσσει τη σχετική μεθοδολογία, εκπονεί εργαλεία και, μέσω παραρτημάτων του, παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γυναίκες σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη δεκαετία του 2000, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, συμβάλει στην ευρύτερη διάχυση της μεθοδολογίας και των εργαλείων, ως επιστημονικός συντονιστής των Τοπικών Πρωτοβουλιών για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας (πρόγραμμα που στο σύνολό του χαρακτηρίστηκε ως Καλή Πρακτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  • Από το 1994, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και με Πανεπιστήμια της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, εργάζεται συστηματικά στην κατεύθυνση της άρσης των έμφυλων ανισοτήτων στην εκπαίδευση. Τη δεκαετία του 2000 έχει την ευκαιρία να διαχύσει τη συσσωρευμένη γνώση, μέσω της υλοποίησης ενός πανελλαδικού προγράμματος επιμόρφωσης/ ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και πραγματοποίησης παρεμβατικών δράσεων, σε   σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (7.000 σχολεία σε όλη τη χώρα).
  • Τη διετία 1999-2000 υλοποιεί την πρώτη πανελλαδική εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την έμφυλη βία, με τίτλο: «Σπάστε τη Σιωπή». Το 2003 διενεργεί την πρώτη πανελλαδική έρευνα στο γενικό πληθυσμό για την ενδο-οικογενειακή βία κατά των γυναικών και το 2004 για τη σεξουαλική παρενόχληση κατά των γυναικών   στους χώρους εργασίας, ενώ στην παρούσα φάση (από το 2011) συνδράμει τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των   Φύλων έχοντας αναλάβει το έργο της λειτουργίας, στελέχωσης και επιστημονικής εποπτείας 14 Συμβουλευτικών Κέντρων στις έδρες των Περιφερειών για τις κακοποιημένες γυναίκες.
  • Το 2005-2007 διενεργεί για πρώτη φορά έρευνα για τις αντιλήψεις των Ελλήνων ανδρών-πατέρων για τους ρόλους των δύο φύλων στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, εκδίδει σχετικό εγχειρίδιο και αναπτύσσει δράσεις, προκειμένου να αναδείξει τις κύριες τάσεις που διαμορφώνονται στις σχέσεις των ανδρών με την οικογένεια και το παιδί στη σύγχρονη εποχή, αλλά και να συμβάλει στην ενίσχυση πολιτικών για τη συμφιλίωση ιδιωτικής / οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Στην παρούσα φάση (2015) συνεχίζει τις δράσεις αυτές, επεκτείνοντας το πεδίο διερεύνησης στις εργαζόμενες και τους/τις εργοδότες/τριες των ελληνικών βιομηχανιών μέσω χρηματοδοτικού πλαισίου ΕΟΧ.
  • Το 2006 διεξάγει δύο έρευνες στο ελληνικό γενικό κοινό (πολίτες) και σε έλληνες/ίδες πολιτικούς με σκοπό τη διερεύνηση των όρων συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και της διαντίδρασης των μεταβλητών που συντελούν στη διαμόρφωση της πολιτικής συμμετοχής τους έτσι, ώστε να αναδυθεί και να καταδειχθεί η προβληματική που σχετίζεται με τη λειτουργία της δημοκρατίας και την ισότητα των φύλων. Σε συνέχεια αυτής της δράσης, αλλά και προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, το 2015 ολοκληρώνει Έργο για την ενίσχυση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης, με σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούν σε σεμινάρια επιμόρφωσης, στη δημιουργία του Δικτύου «Ελένη Σκούρα», στην παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.λπ.

Το ΚΕΘΙ συνεργάζεται σταθερά με την ακαδημαϊκή κοινότητα, γυναικείες οργανώσεις, φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, ερευνητικά κέντρα και άλλους οργανισμούς, παρέχοντας ενημέρωση και πληροφόρηση για τα επιστημονικά πεδία στα οποία αναπτύσσει δραστηριότητα.

Τα συμβουλευτικά μας κέντρα