Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το ΚΕΘΙ

Τι είναι το ΚΕΘΙ;

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης). Υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ).

Ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.

Tο ΚΕΘΙ ασχολείται αποκλειστικά με την έμφυλη βία και την υποστήριξη των κακοποιημένων γυναικών;

Το ΚΕΘΙ δραστηριοποιείται σε πολλά πεδία και θεματικούς τομείς (π.χ. απασχόληση/επιχειρηματικότητα, κέντρα λήψης αποφάσεων, κ.λπ.) και όχι αποκλειστικά με την έμφυλη βία.
Πάντοτε με γνώμονα την επίτευξη της ισότητας των φύλων, το ΚΕΘΙ:

  • Σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης.
  • Διεξάγει έρευνες και εκπονεί μελέτες, τις οποίες και δημοσιεύει/διαθέτει σε κάθε ενδιαφερόμενο/η.
  • Δημοσιεύει χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για το κοινό (έντυπο, ηλεκτρονικό ή και οπτικο-ακουστικό).
  • Ευαισθητοποιεί, εκπαιδεύει και επιμορφώνει άτομα, ομάδες, φορείς και οργανισμούς για τα δικαιώματα των γυναικών και την άρση των έμφυλων διακρίσεων.
  • Υποστηρίζει τις συνέργειες, τη δικτύωση και τη σύνδεση φορέων που στοχεύουν στις ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες, στην κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ζωή
  • Συνεργάζεται με διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με ίδια ή παρεμφερή θέματα, με στόχο την αμφίδρομη πληροφόρηση και ενημέρωση.
  • Μεταφέρει τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής γυναικών και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, σχετικά με την οικονομική  και κοινωνική ζωή.
  • Διοργανώνει διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια για την ευαισθητοποίηση των γυναικών και των ανδρών.

Τι είναι ακριβώς τα Συμβουλευτικά Κέντρα; Μπορώ εκεί να ζητήσω συμβουλές σε περίπτωση έμφυλης βίας;

Τα 14 Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΙ παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης/πληροφόρησης και συμβουλευτικής στήριξης σε επιζήσασεςέμφυληςβίας/ή και πολλαπλών διακρίσεων από εξειδικευμένο προσωπικό (σύμβουλο υποδοχής, ψυχολόγο, κοινωνική/-ό λειτουργό, νομικό).

Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής και είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Αντιμετωπίζω θέματα έμφυλης βίας και θέλω να προχωρήσω σε καταγγελία. Είναι το ΚΕΘΙ ο σωστός φορέας για να το κάνω;

Το ΚΕΘΙ δεν είναι φορέας που δέχεται καταγγελίες.

Ωστόσο, μέσα από τα Συμβουλευτικά μας Κέντρα, παρέχουμε υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε όσες γυναίκες τη χρειάζονται αναφορικά με τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.

Παράλληλα, τα Συμβουλευτικά μας Κέντρα συνεργάζονται με άλλες υπηρεσίες για την παραπομπή των γυναικών που ζητούν βοήθεια (π.χ. σε ξενώνες φιλοξενίας, σε αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές,  σε δομές υγείας, κ.ο.κ.)

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Το ΚΕΘΙ δημοσιεύει υπάρχουσες έρευνες ή παράγει και πρωτογενή έρευνα;

Το ΚΕΘΙ παράγει πρωτογενή έρευνα, την οποία αξιοποιεί προτείνοντας πολιτικές και δράσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων.

Μπορείτε να βρείτε τις έρευνες και τις μελέτες εδώ.

Τι είναι οι “Θεματικές” του ΚΕΘΙ;

Οι θεματικές στις οποίες δραστηριοποιείται το ΚΕΘΙ σχετίζονται όλες με την ισότητα των φύλων σε κάθε έκφανση της ζωής. Μεταξύ αυτών είναι η συμφιλίωση επαγγελματικής-ιδιωτικής ζωής, η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων κ.ά.

Ανακαλύψτε όλες τις θεματικές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε εδώ.