Φίλτρα αναζήτησης

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις
Α) Για τις Ανακοινώσεις: υπ'αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 (Πειραιάς) κωδ. θέσης 123 - Ειδικότητα ΠΕ Νομικών υπ'αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 (Τρίπολη) κωδ. θέσης 127 - Ειδικότητα ΠΕ Νομικών υπ'αριθμ. ΣΟΧ 3/2012 (Λάρισα) κωδ. θέσης 131 - Ειδικότητα ΠΕ Νομικών σε εκτέλεση αποφάσεων του ΑΣΕΠ επί ενστάσεων
Για τον κωδικό θέσης 118 - Ειιδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων για την υπ'αριθμ. ΣΟΧ 6/2011 (Θεσσαλονίκη)
Στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης υπ'αριθμ. ΣΟΧ 6/2011 (Θεσσαλονίκη) για τον κωδικό θέσης 118 - ΠΕ Ψυχολόγων.
Ενημερώνουμε ότι από 22.06.2012 συνεχίζονται οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τις Ανακοινώσεις υπ’αριθμ. ΣΟΧ 6/2012 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΑΔΑ : Β4ΩΕΟΡ9Ζ-60Ο/04.04.2012 ) και υπ’αριθμ.: 7/2012 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΑΔΑ : Β4ΩΛΟΡ9Ζ-ΒΜΘ/05.04.2012 ), οι οποίες είχαν ανασταλεί κατά την
Για τις Ανακοινώσεις υπ’αριθμ. ΣΟΧ 6/2012 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΑΔΑ: Β4ΩΕΟΡ9Ζ-60Ο/04.04.2012) και υπ’αριθμ.: 7/2012 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ9Ζ-ΒΜΘ/05.04.2012) για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της Πράξης «Δράσεις της Δημόσιας
Αναφορικά με τις Ανακοινώσεις υπ’αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 (ΑΘΗΝΑ), 3/2011 (ΠΑΤΡΑ), 4/2011 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ), 5/2011 (ΛΑΜΙΑ), 6/2011 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), 1/2012 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ), 2/2012 (ΤΡΙΠΟΛΗ), 3/2012 (ΛΑΡΙΣΑ), 6/2012 (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) και 7/2012 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 5 «Στελέχωση
Υπ'αριθμ.πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:25828/22.03.2012 - Υπ'αριθμ. ΣΟΧ 7/2012 (ΑΔΑ ορθής επανάληψης: Β4ΩΛΟΡ9Ζ-ΒΜΘ/05.04.2012 της Πράξης με ΑΔΑ: Β4ΩΕΟΡ9Ζ-4ΡΑ/04.04.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στα Ιωάννινα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν
Επισημαίνεται ότι κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο Κ.Ε.Θ.Ι. Αθήνας. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή
Υπ'αριθμ.πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:25827/22.03.2012 - Υπ'αριθμ. ΣΟΧ 6/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΕΟΡ9Ζ-60Ο/04.04.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στην Κομοτηνή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Διευκρινίζεται ότι κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης). Η ένσταση
Aνακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 (υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 25728/08.03.2012 - ΑΔΑ: Β44ΘΟΡ9Ζ-ΛΤΘ/12.03.2012) για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, κατά τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως προστέθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του
Για την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια της Αττικής για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια
Τα αποτελέσματα των Ανακοινώσεων ΣΟΧ 2/2011 για Αθήνα, ΣΟΧ 3/2011 για Πάτρα, ΣΟΧ 4/2011 για Ηράκλειο Κρήτης, ΣΟΧ 5/2011 για Λαμία, και ΣΟΧ 6/2011 για Θεσσαλονίκη, θα δημοσιευθούν έως την 15η Φεβρουαρίου 2012 και θα αναρτηθούν πέραν του χώρου των ανακοινώσεων του καταστήματος της
Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 25561/28.12.2011 – υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 3/2012 (ΑΔΑ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΒΟΝΔΟΡ9Ζ-6Δ6/12.01.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στη Λάρισα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 25560/28.12.2011 – υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 (ΑΔΑ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΒΟΝΔΟΡ9Ζ-1Ω7/12.01.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στην Τρίπολη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Υπ'αριθμ.πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:25559/28.12.2011 - Υπ'αριθμ.ΣΟΧ 1/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΝΥΟΡ9Ζ-Κ6Ν/09.01.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στον Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Για τις Ανακοινώσεις υπ'αριθμ. ΣΟΧ 2/2011, 3/2011, 4/2011, 5/2011 και 6/2011, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012.
Για τη σύναψη συνολικά έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου έως 30-09-2011 με αντικείμενο την εκτέλεση της Δράσης 2 του Έργου (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: EL0070): «Ελλάδα – Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού