Φίλτρα αναζήτησης

Κατηγορίες
Θέσεις εργασίας
Τα αποτελέσματα των Ανακοινώσεων ΣΟΧ 2/2011 για Αθήνα, ΣΟΧ 3/2011 για Πάτρα, ΣΟΧ 4/2011 για Ηράκλειο Κρήτης, ΣΟΧ 5/2011 για Λαμία, και ΣΟΧ 6/2011 για Θεσσαλονίκη, θα δημοσιευθούν έως την 15η Φεβρουαρίου 2012 και θα αναρτηθούν πέραν του χώρου των ανακοινώσεων του καταστήματος της
Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 25561/28.12.2011 – υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 3/2012 (ΑΔΑ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΒΟΝΔΟΡ9Ζ-6Δ6/12.01.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στη Λάρισα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 25560/28.12.2011 – υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 (ΑΔΑ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΒΟΝΔΟΡ9Ζ-1Ω7/12.01.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στην Τρίπολη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Υπ'αριθμ.πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:25559/28.12.2011 - Υπ'αριθμ.ΣΟΧ 1/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΝΥΟΡ9Ζ-Κ6Ν/09.01.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στον Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Για τις Ανακοινώσεις υπ'αριθμ. ΣΟΧ 2/2011, 3/2011, 4/2011, 5/2011 και 6/2011, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012.
Για τη σύναψη συνολικά έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου έως 30-09-2011 με αντικείμενο την εκτέλεση της Δράσης 2 του Έργου (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: EL0070): «Ελλάδα – Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού
Για την ανάθεση σε έξι (6) αναδόχους της εκτέλεσης του έργου της υλοποίησης εργαστηρίων διαπολιτισμικού αλφαβητισμού στο πλαίσιο της Δράσης 2 του Έργου Χ.Μ. Ε.Ο.Χ. με κωδικό EL 0070 και τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».
Για τη σύναψη συνολικά έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου έως 30-09-2011 με αντικείμενο την εκτέλεση της Δράσης 2 του Έργου (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: EL0070): «Ελλάδα – Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας», που χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ο οποίος αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση της Δράσης 7: «Διαχείριση Έργου – Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα» για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας», που
Για την απασχόληση για περιορισμένο χρονικό διάστημα (τρεις μήνες) και περιορισμένο αριθμό διδακτικών ωρών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου "Ελλάδα - Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας" ΧΜ ΕΟΧ - EL 0070
Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (αναγομωμένα μελάνια/μελανοδοχεία) για τις ανάγκες του έργου Χ.Μ. Ε.Ο.Χ. με κωδικό EL 0070 και τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».
Για τη σύναψη δώδεκα (12) συμβάσεων μίσθωσης έργου, κατά τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως προστέθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, συνολικής διάρκειας έως έξι (6) μήνες και με αντικείμενο την εκτέλεση του
για τη σΥναψη ΜΙας (1) σΥμβασης μΙσθωσης Εργου για την κΑλυψη αναγκΩν του ΚΕντρου ΕρευνΩν για ΘΕματα ΙσΟτητας, με αντικεΙμενο την εκτΕλεση του Eργου «Gender4Growth», που υλοποιεΙται στο πλαΙσιο του ΕυρωπαϊκοΥ ΠρογρΑμματος ΔιαπεριφερειακΗς ΣυνεργασΙας INTERREG IVC Με την υπ’ αριθμ
Για σύναψη δώδεκα (12) συμβάσεων μίσθωσης έργου, κατά τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως προστέθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, συνολικής διάρκειας έως έξι (6) μήνες και με αντικείμενο την εκτέλεση του Έργου
Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αριθμ.πρωτ.εξερχ.Κ.Ε.Θ.Ι.: 24586/18.10.2010), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ο οποίος αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση της Δράσης 7: «Διαχείριση Έργου – Ενέργειες Δημοσιότητας –
Για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, κατά τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως προστέθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες και με αντικείμενο την εκτέλεση του Έργου
Αναστολή των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων