Τίτλος προγράμματος

Κ.Π. EQUAL Β’ κύκλου: «Ίσες ευκαιρίες και Ανάπτυξη»

Ταυτότητα
Διάρκεια
6 Απριλίου 2005 – 31 Οκτωβρίου 2008
Προϋπολογισμός
-
Συντονισμός / Υλοποίηση
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΆΝΘΙΣΗ /Ανθρώπινο Δυναμικό-Ίσες Ευκαιρίες»
Εταίροι
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Γενική Γραμματεία Ισότητας, Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ, Σύνδεσμος Στελεχών Διοικήσεως Προσωπικού (ΣΣΔΠ), Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ ΕΠΕ, Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης «ΔΗΜΗΤΡΑ», ALBA Graduate Business School, BPM, ENEKA Ltd., DP EQUILIBRIO (Iσπανία) και DP Pandora (Κύπρος)
Περιγραφή

Το Έργο επιδιώκει να συνεισφέρει στη διαχείριση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στην αντιμετώπιση της έλλειψης διεισδυτικότητας των πολιτικών για τις «ίσες ευκαιρίες» στο πραγματικό περιβάλλον απασχόλησης (επιχειρήσεις) προτείνοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική.

Δράσεις / Υποέργα
  • εκπόνηση μελετών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση
  • πιλοτική εφαρμογή παρέμβασης σχεδίων ισότητας στα συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού σε επιχειρήσεις
  • αναβάθμιση και δικτυακή εφαρμογή εργαλείου συγκριτικής ανάλυση δεικτών ισότητας στο περιβάλλον των επιχειρήσεων
  • βράβευση των Καλύτερων 5 επιχειρήσεων στις Ίσες Ευκαιρίες
  • ενέργειες δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων
  • διακρατικές συναντήσεις στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας «Human Resources – Equal Opportunities» των Προγραμμάτων EQUAL
  • διακρατικός οδηγός «Γυναίκες και Διαχωρισμός – εντός και εκτός της αγοράς εργασίας»
  • περιφερειακές εκδηλώσεις σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την ισότητα των φύλων
Θεματικές