Τίτλος προγράμματος

Κ.Π. EQUAL Β’ κύκλου: «Καινοτόμες πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο»

Ταυτότητα
Διάρκεια
21 Απριλίου 2005 – 31 Οκτωβρίου 2008
Προϋπολογισμός
-
Συντονισμός / Υλοποίηση
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ»
Εταίροι
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝ.Ε.Θ.) Α.Ε., Αναπτυξιακή Πέλλας (ΑΝ.ΠΕ.) Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.) Α.Ε., Αναπτυξιακή Κιλκίς (ΑΝ.ΚΙ.) Α.Ε., Αναπτυξιακή Ημαθίας (ΑΝ.ΗΜΑ.) Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.) Α.Ε., Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας (ΑΝ.Ε.Δ.) Α.Ε., Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.) Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν.Α. Λάρισας (Α.Ε.Ν.Α.Λ.) Α.Ε., Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Ν. Κορινθίας, Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας – Πύλης (ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π.) Α.Ε., Γνώση Αναπτυξιακή Ζωή Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ε.Ε., DP LUGO SOCIAL (Ισπανία) και DP RASYANDO LA IGUALDAD (Iσπανία)
Περιγραφή

Σκοπός του Έργου είναι ο σχεδιασμός, η επεξεργασία και η υλοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων για την αποτίμηση της εμπλοκής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με σκοπό τη βελτίωση και την επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις δομές της.

Δράσεις / Υποέργα
  • επικαιροποίηση και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε εργαλεία και μεθόδους εργασίας που απευθύνονται σε στελέχη των συμβουλευτικών δομών των Ο.Τ.Α.
  • διακρατικές συναντήσεις και εργαστήρια (workshops) για την ισότητα των φύλων και την κοινωνική πολιτική στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας “E-Social.Face” των Προγραμμάτων EQUAL.
Θεματικές