Τίτλος προγράμματος

Κ.Π. EQUAL Β’ κύκλου: «Κοινωνική Αμφικτιονία»

Ταυτότητα
Διάρκεια
3 Απριλίου 2005 – 10 Νοεμβρίου 2008
Προϋπολογισμός
-
Συντονισμός / Υλοποίηση
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Έρευνας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας – ΚΕ.ΚΑ.Ν.Α.Μ., Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ»
Εταίροι
ΚΕ.ΚΑ.Ν.Α.Μ., Δημοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός Βόλου (ΔΕΟΒ), Άρσις Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε., Πανελλαδικό Δίκτυο Ο.Τ.Α. για την υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων «Δίκτυο ROM», ΝΕΟ ΙΝ.ΚΑ, Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Και Συνοδευτικών Υπηρεσιών – Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, ΕΨΑ Α.Ε., DP Patto per l’ innovazione nell’ economia sociale (Ιταλία), DP SITIS NET – Strumenti Innovatini nel Territorio per l’ Impresa Sociale in Network (Ιταλία) και DP Partnerstwo MUFLON (Πολωνία)
Περιγραφή

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός μοντέλου εταιρικού σχήματος μεταξύ Δημοσίου – Ιδιωτικού και Κοινωνικού Τομέα (Public – Private – Social – Partnership – P.P.S.P.), το οποίο εγγυάται αφ’ ενός τη δημιουργία κρίσιμης μάζας υποστήριξης των τοπικών πρωτοβουλιών και αφ’ ετέρου τη δημιουργία ενός ευρύτατου μηχανισμού προώθησης ζητημάτων πολιτικής στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Δράσεις / Υποέργα
  • εκπόνηση μελετών για την ποιοτική θέση των γυναικών και τις προοπτικές απασχόλησης στην κοινωνική οικονομία
  • διακρατικά εργαστήρια και θεματικές ομάδες εργασίας με θέμα «Κοινωνικές επιχειρήσεις που απασχολούν κυρίως άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων» στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας ”SEND” των Προγραμμάτων EQUAL
  • δημιουργία διακρατικού δικτύου για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας
  • δημιουργία υπηρεσίας πιστοποίησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων/ οργανισμών της κοινωνικής οικονομίας
  • δημιουργία γυναικείας κοινωνικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα
  • ενέργειες δικτύωσης
Θεματικές