Τίτλος προγράμματος

Υποέργο 1: «Επίβλεψη/Παρακολούθηση και συντονισμός των δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας»

Ταυτότητα
Διάρκεια
01.12.2015 - 31.08.2023
Προϋπολογισμός
1.489.013,52 €
Συντονισμός / Υλοποίηση
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Περιγραφή

Πράξη «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014-2020»  - Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών»

Το υποέργο που υλοποιείται έχει ως αντικείμενο την επιστημονική επίβλεψη/παρακολούθηση και τον συντονισμό των εξήντα μιας (61) δομών του Δικτύου για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών, οι οποίες ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2007-2013). Συγκεκριμένα: 39 Συμβουλευτικά Κέντρα, 21 Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους (συμπεριλαμβανομένων των 2 ξενώνων του ΕΚΚΑ), όπως επίσης και Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900.

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα στελεχώνονται από Κοινωνικούς/-ές Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Νομικούς και ΔΕ Διοικητικούς Υπαλλήλους ή Κοινωνιολόγους και παρέχουν ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη, υλοποιούν δράσεις προώθησης στην απασχόληση σε γυναίκες που έχουν υποστεί/υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις (λ.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες). Επίσης, τα στελέχη των ΣΚ υλοποιούν δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Οι Ξενώνες Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους παρέχουν στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, όταν απαιτείται. Διευκολύνουν επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα και παράλληλα υλοποιούν ενέργειες δικτύωσης και σύνδεσης με αρμόδιους φορείς.

Το ΚΕΘΙ κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο υλοποίησε το Υποέργο 5 «Στελέχωση και λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της ΓΓΙΦ της Πράξης «Δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» της κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του Ε.Π.: «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Άξονες Προτεραιότητας 07, 08 και 09 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ – ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΚΤ) και MIS 298301, 298302 και 298303. Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΘΙ είχε τον συντονισμό και την εποπτεία των δεκατεσσάρων (14) Συμβουλευτικών Κέντρων της ΓΓΙΦ, καθώς και τη συνολική ευθύνη για την ορθή λειτουργία τους. Επίσης, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, υλοποιήθηκε Πρόγραμμα παροχής Νομικής Βοήθειας (legal aid) για τα ΣΚ της ΓΓΙΦ, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους. Στην παρούσα προγραμματική περίοδο το ΚΕΘΙ αναλαμβάνει την Επίβλεψη/ Παρακολούθηση και τον συντονισμό του συνόλου των Δομών του Δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών, την παροχή ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη των Δομών του Δικτύου και την υλοποίηση παροχής Προγράμματος Νομικής Βοήθειας (legal aid) για το σύνολο των Συμβουλευτικών Κέντρων του Δικτύου.

 

Θεματικές