Τίτλος προγράμματος

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “PROGRESS”

Ταυτότητα
Duration
1/12/07-30/11/08
Financing
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (80%) Γενική Γραμματεία Ισότητας (20%)
Coordination / Implementation
Γενική Γραμματεία Ισότητας
Description

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: Implementing gender mainstreaming through training in the Greek Public Administration, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη με την ονομασία “PROGRESS”

Στόχος είναι η βελτίωση της γνώσης και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, μέσω Εργαστηρίων Επιμόρφωσης σε θέματα ισότητας των φύλων και της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές ( gender mainstreaming).
 

Actions / Subprojects

Οι κυριότερες δράσεις του έργου είναι:

1. Συγγραφή και έκδοση Οδηγού Καλών Πρακτικών με τα παραδείγματα από την πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Ισότητας.

2. Παρακολούθηση της Πιλοτικής Εφαρμογής των Σχεδίων Ισότητας. Ο Ανάδοχος καλείται να παρακολουθήσει και να στηρίξει την Πιλοτική Εφαρμογή των Σχεδίων Ισότητας.

3. Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας σε όλες τις υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος (Εργαστήρια επιμόρφωσης, διοργάνωση τελικού συνεδρίου, σύνταξη εκθέσεων πεπραγμένων, που θα αποσταλούν στην ΕΕ).