Τίτλος προγράμματος

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “PROGRESS”

Ταυτότητα
Διάρκεια
1/12/07-30/11/08
Χρηματοδότηση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (80%) Γενική Γραμματεία Ισότητας (20%)
Συντονισμός / Υλοποίηση
Γενική Γραμματεία Ισότητας
Περιγραφή

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: Implementing gender mainstreaming through training in the Greek Public Administration, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη με την ονομασία “PROGRESS”

Στόχος είναι η βελτίωση της γνώσης και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, μέσω Εργαστηρίων Επιμόρφωσης σε θέματα ισότητας των φύλων και της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές ( gender mainstreaming).
 

Δράσεις / Υποέργα

Οι κυριότερες δράσεις του έργου είναι:

1. Συγγραφή και έκδοση Οδηγού Καλών Πρακτικών με τα παραδείγματα από την πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Ισότητας.

2. Παρακολούθηση της Πιλοτικής Εφαρμογής των Σχεδίων Ισότητας. Ο Ανάδοχος καλείται να παρακολουθήσει και να στηρίξει την Πιλοτική Εφαρμογή των Σχεδίων Ισότητας.

3. Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας σε όλες τις υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος (Εργαστήρια επιμόρφωσης, διοργάνωση τελικού συνεδρίου, σύνταξη εκθέσεων πεπραγμένων, που θα αποσταλούν στην ΕΕ).