Φίλτρα αναζήτησης

Κατηγορίες
Θέσεις εργασίας
Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Κέρκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί
Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί
Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν
Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία και Συντονισμός της Ομάδας Διερμηνέων που προσφέρουν υπηρεσίες διερμηνείας και διαμεσολάβησης σε γυναίκες πρόσφυγες στο Δίκτυο
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπ’αριθμ. ΣΟΧ 10/2017 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), συνεχίζεται για δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» – Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την
Για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» - Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών» με
Το Κ.Ε.Θ.Ι. δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» - Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την
Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου (κατηγορία/ειδικότητα: ΠΕ Νομικών) για την κάλυψη παροδικών αναγκών του, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν
Για τη συγκρότηση Μητρώου Ψυχολόγων Εποπτών/-τριών (ΤΜΗΜΑ Β) για την παροχή ψυχολογικής εποπτείας στα στελέχη των δομών, στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014
Για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης τηςΠράξης«Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου» και Κωδ. ΟΠΣ MIS:5000536 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014-2020».
Για το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή
Για τη σύναψη συνολικά δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» - Υποέργο 1 «Επίβλεψη / Παρακολούθηση και συντονισμός των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών
Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί
To ΚΕΘΙ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συνολικά μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου» και Κωδ. ΟΠΣ MIS: 5000536 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση
Έκδοση ανασυνταγμένου Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας και Πίνακα Απορριπτέων για τον κωδικό θέσης 112 (ΠΕ Ψυχολόγων) της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 6A/2017 – ΑΔΑ: 7240ΟΡ9Ζ-ΕΘ4 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ
Έκδοση ανασυνταγμένου Πίνακα Απορριπτέων για τον κωδικό θέσης 111 (ΔΕ Διοικητικού) της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 5A/2017 – ΑΔΑ: Ω2ΡΥΟΡ9Ζ-Δ9Τ Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 897/2017 Απόφασης του ΑΣΕΠ επί
Έκδοση ανασυνταγμένου Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας για τον κωδικό θέσης 108 (ΠΕ Νομικών) της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 4A/2017 – ΑΔΑ: ΨΨ60ΟΡ9Ζ-ΙΔΩ Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 902/2017 Απόφασης του ΑΣΕΠ