Τίτλος προγράμματος

Επιστημονικός σύμβουλος γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ για το σχεδιασμό, την υποβολή και την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης

Ταυτότητα
Διάρκεια
3/10/2010 - 30/11/2015
Προϋπολογισμός
150.000 ευρώ
Συντονισμός / Υλοποίηση
Κ.Ε.Θ.Ι.
Περιγραφή

Το Κ.Ε.Θ.Ι. υλοποιεί το έργο με τίτλο: «Επιστημονικός σύμβουλος των γυναικείων οργανώσεων και Μ.Κ.Ο. για το σχεδιασμό, την υποβολή και την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης» της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των ΜΚΟ γυναικείων οργανώσεων)» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδ. ΟΠΣ 355361)». Η Πράξη στοχεύει να συμβάλλει συμπληρωματικά αλλά και ενισχυτικά του ενταγμένου Έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) για την υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων).

Δράσεις / Υποέργα

1η Δράση: • Το Γραφείο Υποστήριξης παρείχε συμβουλευτική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, ενώ έδινε τη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση, επικοινωνία και συνεργασία των Μ.Κ.Ο και Γυναικείων Οργανώσεων με τα στελέχη του. Ανταποκρίθηκε με αμεσότητα σε ερωτήματα και προβληματισμούς, υποστήριξε τις οργανώσεις στη συμπλήρωση των εκθέσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των σχεδίων δράσης, τις διαφορετικές ενέργειες υλοποίησης, αλλά και τη δικτύωση μεταξύ των οργανώσεων.

• Η αξιοποίηση του γραφείου υποστήριξης δεν ήταν υποχρεωτική για τις οργανώσεις που συμμετείχαν με εγκεκριμένα σχέδια δράσης. Για την ακρίβεια επαφιόταν στις ίδιες κατά πόσο θα κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

• Παρομοίως, και ενώ το έργο προέβλεπε είτε τηλεφωνική/ ηλεκτρονική επικοινωνία, είτε προσωπική επαφή υπό την προϋπόθεση επίσκεψης εκπροσώπου της εκάστοτε ενδιαφερόμενης οργάνωσης στην έδρα του ΚΕΘΙ, η υπεύθυνη έργου σε συνεργασία με το στέλεχος του γραφείου υποστήριξης, αποφάσισαν μία διαφορετική προσέγγιση προκειμένου να διευκολύνουν τις γυναικείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, πραγματοποιώντας οι ίδιες όπου χρειαζόταν επισκέψεις στις οργανώσεις (και όπου ήταν εφικτό), κυρίως εντός Αττικής, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και εκτός.

• Οι υπηρεσίες του Γραφείου Υποστήριξης παρέχονταν μέσω επιτόπιων συναντήσεων, τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε στενή συνεργασία του στελέχους του Γραφείου με την Υπεύθυνη του έργου. • Κατά την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης από Μ.Κ.Ο. και Γυναικείες Οργανώσεις Β’ Κύκλου απευθύνθηκαν και έλαβαν υποστήριξη 24 οργανώσεις.

• Κατά την περίοδο υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης Α΄& Β Κύκλου απευθύνθηκαν και έλαβαν υποστήριξη 12 από τα 17 εγκεκριμένα σχέδια δράσης Α’ Κύκλου και 22 από τα εγκεκριμένα σχέδια δράσης Β’ Κύκλου.

• Τήρηση και ενημέρωση των φακέλων του έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

• Σύνταξη και υποβολή τελικής έκθεσης πεπραγμένων από το στέλεχος του Γραφείου Υποστήριξης. • Συγκέντρωση απολογιστικών εκθέσεων των ΜΚΟ και των γυναικείων οργανώσεων.

2η Δράση: Εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά εργαστήρια

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικά-εκπαιδευτικά εργαστήρια με στόχο την επιμόρφωση και εκπαίδευση στελεχών των εγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης σε θέματα ισότητας των φύλων. Ο αρχικός σχεδιασμός περιελάμβανε την υλοποίηση εργαστηρίων στους ακόλουθους τομείς:

• Έμφυλη βία κατά των γυναικών. Δράσεις πρόληψης και αρωγής των γυναικών που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας.

• Υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων γυναικών για κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ή επανένταξη.

• Έμφυλα στερεότυπα και ρόλοι και η αναπαραγωγή τους μέσα από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας αλλά και τις καθημερινές κοινωνικές πρακτικές.

• Καινοτόμοι τομείς ένταξης της διάστασης της οπτικής του φύλου όπως: επιστήμες, έρευνα και τεχνολογία, περιβάλλον, πολιτισμός κ.ά

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε κυρίως από στελέχη του Κ.Ε.Θ.Ι., υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με εμπειρία/εξειδίκευση σε θέματα ισότητας των φύλων. Σκοπός της δράσης ήταν να δοθεί η δυνατότητα στις Γ.Ο/Μ.Κ.Ο που επιθυμούν τα στελέχη τους να συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά εργαστήρια να καταρτιστούν κατάλληλα ώστε να υλοποιήσουν με αποτελεσματικότητα τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης που έχουν αναλάβει. Παράλληλα να ενισχυθούν οι οργανωτικές και διοικητικές τους δεξιότητες, να γίνει ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και να δημιουργηθούν οι βάσεις για μια πιο ικανοποιητική συνεργασία και άτυπη δικτύωση τόσο με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας όσο και μεταξύ τους. Οι επιμορφώσεις πραγματοποιήθηκαν σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τα αιτήματα και τις ανάγκες των σχεδίων δράσης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν οκτώ (8) εργαστήρια ως εξής:

1. Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 και ώρες 10:00-14:00 στην έδρα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας επί της οδού Χ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου στην Αθήνα. Θέμα του 1ου Εργαστηρίου ήταν: "Τα έμφυλα στερεότυπα & οι κοινωνικοί ρόλοι-ο τρόπος προβολής τους μέσα από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας".

2. Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 και ώρες 11:00-14:00 στην Αίθουσα Συσκέψεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που βρίσκεται επί της οδού Δραγατσανίου 8, (7ος όροφος) στην Αθήνα. Θέμα του 2ου Εργαστηρίου ήταν: "Πληροφορούμε- Στηρίζουμε τα Σχέδια Δράσης σε θέματα υλοποίησης & διαχείρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου".

3. Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 και ώρες 09:30-14:30 στην Αίθουσα Συσκέψεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, που βρίσκεται επί της οδού Δραγατσανίου 8, (7ος όροφος) στην Αθήνα. Το θέμα του εργαστηρίου ήταν: «Πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών-Αρωγή των θυμάτων βίας».

4. Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 και ώρες 09:30-14:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων (Κέντρο Τύπου) της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, που βρίσκεται επί της οδού Φραγκάκη 11 &Πάντου στην Καλλιθέα. Θέμα του 4ου Εργαστηρίου ήταν: "Η αξιοποίηση της πρότερης εμπειρίας οδηγός για τη συνέχεια και εμπλοκή σε νέες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις".

5. Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 και ώρες 11:00-16:00 στην Αίθουσα Συσκέψεων του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών στη Θεσσαλονίκη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που βρίσκεται επό της οδού Αλεξανδρουπόλεως 10 στη Θεσσαλονίκη. Θέμα του 5ου Εργαστηρίου ήταν: "Διαπολιτισμική Συμβουλευτική: Όψεις και Εφαρμογές-Θεωρητική και Βιωματική Προσέγγιση".

6. Τρίτη 24 & Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 ώρες 9:00-15:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στο Αμφιθέατρο «Αντώνη Τρίτση» πραγματοποιήθηκε διημερίδα με θέμα: «Ο Πρώτος Κύκλος κλείνει-Ένας B’ Κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη: Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για μια εποικοδομητική συνέχεια».

7. Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 ώρες 12:00-15:00 στην Αίθουσα Συσκέψεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, που βρίσκεται επί της οδού Δραγατσανίου 8, (7ος όροφος) στην Αθήνα με θέμα: «Εστίαση σε καίρια τεχνικά ζητήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση των σχεδίων δράσης β’ κύκλου».

8. Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρες 11:30-18:00 πραγματοποιήθηκε το τελευταίο εργαστήριο επιμόρφωσης με θέμα: «Επίλογος: Η αποτύπωση της εμπειρίας υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης του Β’ Κύκλου» στην Αίθουσα εκδηλώσεων Αίθουσα εκδηλώσεων του ΒΕΑ, Ακαδημίας 18.

3η Δράση: Δημοσιότητα Στόχο της 3ης δράσης αποτελούσε η ενημέρωση των εμπλεκόμενων οργανώσεων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης. Οι ενέργειες της δημοσιότητας έτρεχαν παράλληλα με τις υπόλοιπες δράσεις του Υποέργου. Στις δράσεις της δημοσιότητας πραγματοποιήθηκε μία (1) έκδοση με τίτλο: «Η Δράση ως Αφετηρία Αναστοχασμού» Συμπεράσματα και Προτάσεις βάσει Υλοποιημένων Σχεδίων Δράσης Γυναικείων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης, η οποία περιέχει την παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης που χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν καθώς και των αποτελεσμάτων τους. Η έκδοση θα διατίθεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και θα αποτελέσει μία βάση δεδομένων με καλές πρακτικές η οποία θα μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από τις γυναικείες οργανώσεις και Μ.Κ.Ο. όσο και από κάθε ενδιαφερόμενο άτομο και φορέα.

Επίσης, δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του Έργου www.mko.kethi.gr όπου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το Έργο, δελτία τύπου, φόρμες του Έργου, καθώς και ενημερωτικό υλικό. Η ιστοσελίδα εμπλουτιζόταν συνέχεια ενώ στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων γινόταν ανάρτηση των νέων και των εκδηλώσεων των γυναικείων οργανώσεων και Μ.Κ.Ο. που υλοποιούσαν Σχέδια Δράσης για τη μεγαλύτερη προβολή τους και ενημέρωση όλων για τις δράσεις που υλοποιούνται. Επιπλέον περιλαμβάνει ξεχωριστό πεδίο για την προβολή και παρουσίαση όλων των Σχεδίων Δράσεων προκειμένου όποιος/όποια επισκέπτεται την ιστοσελίδα να ενημερώνεται σχετικά με τα Σχέδια Δράσης που υλοποιούνται, από ποια οργάνωση και σε ποιον τομέα, στοιχεία επικοινωνίας τους καθώς και για τις εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην ιστοσελίδα διατίθεται και εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό υλικό προερχόμενο από τα σεμινάρια του ΚΕΘΙ (στο πλαίσιο της 2ης δράσης) καθώς και οδηγίες τεχνικού περιεχομένου για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης.