Τίτλος προγράμματος

Ευαισθητοποίηση και Επιμόρφωση των Στελεχών και των Εκπαιδευτικών της Προσχολικής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων

Ταυτότητα
Διάρκεια
15 Σεπτεμβρίου 2015 -30 Δεκεμβρίου 2016
Προϋπολογισμός
Υπεύθυνος Ε.Κ.Δ.Δ.Α
Συντονισμός / Υλοποίηση
Ε.Κ.Δ.Δ.Α
Περιγραφή

Περιγραφή :

Τον Ιούλιο του 2015, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας υπέγραψε από κοινού με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Συμφωνία Συνεργασίας με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργου που θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των στελεχών και των εκπαιδευτικών της Προσχολικής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την υλοποίηση προηγούμενων συναφών έργων.

Το έργο συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στην ένταξη της διάστασης του φύλου στις παιδαγωγικές πρακτικές και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σχετικά με τα φύλα και τις διακρίσεις.

Με χρονική διάρκεια υλοποίησης που εκτείνεται από 15/9/2015 έως 30/12/2016, το έργο προβλέπει σχεδιασμό προγραμμάτων ,ανάπτυξη υλικού και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων. Για τις ανάγκες σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης συγκροτήθηκε Επιστημονική Επιτροπή με εκπροσώπους-μέλη από τους τέσσερις φορείς καθώς και μέλη ΔΕΠ Από την υπογραφή της συμφωνίας έως και τα τέλη Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν δυο συναντήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο του έργου είχε προβλεφθεί και υλοποιήθηκε ήδη, ο σχεδιασμός και η πιστοποίηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος ευαισθητοποίησης μικρής διάρκειας, καθώς και η ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο βασίζεται στην προσαρμογή του υλικού που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης 1) 4.1.1.δ "Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία" και 2) 4.1.1.α «Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων» (ΕΠΕΑΕΚ -2000-2006 –Μέτρο 4.1).

Δράσεις / Υποέργα

Κατά το β εξάμηνο του 2015 ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων. Είχαν προβλεφθεί δυο κατηγορίες δράσεων: α) Ημερίδες ευαισθητοποίησης για τα στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές/τριες & Υπεύθυνοι/ες προγραμμάτων) και β) τριήμερα επιμορφωτικά προγράμματα για τους/τιςεκπαιδευτικούς της τάξης. Συγκεκριμένα εντάχθηκαν στον προγραμματισμό ΙΝΕΠ και υλοποιήθηκαν τέσσερις (4)Επιμορφωτικές ημερίδες και πέντε(5) επιμορφωτικά προγράμματα.

Παραδοτέα / αναμενόμενα αποτελέσματα

Σε ότι αφορά την αξιολόγηση αντλήθηκαν στοιχεία από το ΟΠΣ του ΕΚΔΔΑ για τις 4 Ημερίδες που υλοποιήθηκαν πρόκειται για συγκεντρωτικά ποσοτικά στοιχεία αλλά και αναλυτικά ποιοτικά στοιχεία που αφορούν σε παρατηρήσεις των συμμετεχόντων/χουσών. Όσον αφορά στα τριήμερα προγράμματα, επειδή η ολοκλήρωση των δυο εξ αυτών θα γίνει εντός Δεκεμβρίου 2015 δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα συγκεντρωτικά στοιχεία. Παρουσιάζονται ωστόσο στοιχεία που αφορούν μεμονωμένα στα τρία άλλα προγράμματα (Καλαμάτα, Καβάλα, Βόλος), ενώ αναμένεται η ολοκλήρωσή τους. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις Ημερίδες Ευαισθητοποίησης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στα τέλη Νοέμβρη 2015, προκύπτει ότι μόνο 120 στελέχη σε σύνολο 278(ήτοι 43%), συμπλήρωσαν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Αναλυτικά προκύπτουν τα εξής δεδομένα: Αναφορικά με τη χρησιμότητα των δράσεων:

  • 89% εκτιμούν ότι καλύφθηκαν προσωπικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα έναντι 84% που δηλώνουν ότι αφορούν σε κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Οι θεματικές ενότητες (με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα) αξιολογούνται θετικά Οι εισηγήτριες και εισηγητές αξιολογούνται «καλά» έως «άριστα», με ανώτατη βαθμολογία 9,2 και κατώτερη 7,9 (για το σύνολο των κριτηρίων, π.χ προετοιμασία, μεταδοτικότητα, σαφήνεια, εκπαιδευτικές τεχνικές ,κλπ...)
  • Οι εκπαιδευτικές και οργανωτικές συνιστώσες των δράσεων αξιολογούνται από «καλά» έως «άριστα», με τις οργανωτικές (διοικητική υποστήριξη, υποδομές, υπηρεσίες διαμονής/διατροφής κλπ..) να υπερτερούν ελαφρώς των εκπαιδευτικών
  • Όσον αφορά στην κάλυψη της θεματολογίας,75% απάντησαν ΝΑΙ έναντι 25% που απάντησαν ΟΧΙ.
  • Συνολικός βαθμός ικανοποίησης από τη δράση: 8,44 («άριστα»)