Τίτλος προγράμματος

Παρατηρητήριο και δίκτυο δομών για οικονομικούς μετανάστες και πρόσφυγες

Ταυτότητα
Διάρκεια
10 Μαΐου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2008
Προϋπολογισμός
-
Συντονισμός / Υλοποίηση
Κ.Ε.Κ. ΙΝ.Ε. (Γ.Σ.Ε.Ε.), Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ.: «Ενδυνάμωση των οικονομικών μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας»
Εταίροι
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτο Εργασίας-ΓΣΕΕ(ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Ελληνοσουδανικός Σύνδεσμος Φιλίας, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Εργατικό Κέντρο Αθήνας & Εργατικό Κέντρο Πειραιά, Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας (ΜΑΚΙΝΕ), Ακρώνυμο Μελετητική ΕΠΕ, PR.A.K.S.I.S, Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων – Ε.Ε.Δ.Ε., Bildungswerk der Hessischen Wirtshaft e. V., Bildungswerk der Thuringer Wirtshaft e. V., Euro – TrainingsCentre, IHK – Bildungshaus, Job KOMN GmbH – Zentrum fur Dienstleistung, Malopolska Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Tarnowie, Centrum Kultury Romów w Polsce. Zarząd Główny w Tarnowie, Izba Przemysłowo- Handlowa w Tarnowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii, Ekonomicznej w Krakowie, Consorcio Sierra OestE, Asociacion de Desarrollo Campina del Henares, Asociacion de Desarrollo Rural, Aranjuez – Comarca de las Vegas, Caja Duero
Περιγραφή

Το κεντρικό πρόβλημα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει η Α.Σ. με το παρόν έργο εντοπίζεται στην προσπάθεια δημιουργίας περιβάλλοντος πραγματικής άσκησης των δικαιωμάτων των μεταναστών, με έμφαση σε εκείνα που αφορούν την εργασία. Η επιτυχής έκβαση μιας τέτοιας προσπάθειας προϋποθέτει τη συνεχή και συστηματική παρατήρηση των όρων και συνθηκών εργασίας των μεταναστών, καθώς και τη συντονισμένη παρέμβαση, αποτέλεσμα κατάλληλης αποτελεσματικής και διαχρονικής (βιώσιμης) δικτύωσης.

Δράσεις / Υποέργα
  • διοργάνωση 10 εργαστηρίων δικτύωσης και ανταλλαγής πληροφοριών σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο
  • διοργάνωση 8 εργαστηρίων ευαισθητοποίησης κοινωνικών εταίρων
  • ανταλλαγή προσωπικού και τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων της ΑΣ
  • ενέργειες δημοσιότητας (Ημερίδες, Έκθεση Φωτογραφίας, Αφίσες, Φυλλάδιο, Συνέδριο)
  • σύνταξη κειμένων προτάσεων πολιτικής
  • εκπόνηση συνθετικής έκθεσης – μελέτης για τη διαχείριση της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο.
  • διακρατική συνεργασία
Θεματικές
Περισσότερα προγράμματα θεματικής
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε όλη την χώρα. Αποτελεί συνέχιση των επιμορφωτικών σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν μετά την
Διάρκεια 2016-2020