Φίλτρα αναζήτησης

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις
Διευκρινίζεται ότι κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης). Η ένσταση κατατίθεται ή
Διευκρινίζεται ότι κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης). Η ένσταση κατατίθεται ή
Υπ' αριθμ.πρωτ. ΚΕΘΙ/26663/17.01.2013 - Υπ'αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤΟΟΡ9Ζ-ΧΓ5/21.02.2013) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στην Πάτρα, Λαμία, Τρίπολη, Λάρισα, Κομοτηνή και Ιωάννινα [ επαναπροκήρυξη συνολικά δέκα (10) κενών θέσεων των Ανακοινώσεων υπ΄ αριθμ. 3/2011 –
Διευκρινίζεται ότι κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (βλ. Πρακτικό Ανάρτησης). Η ένσταση κατατίθεται ή
Για την 1η Ολομέλεια του Δικτύου «Ελένη Σκούρα», στο πλαίσιο του έργου «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Συμμετοχής των Γυναικών σε Θέσεις Πολιτικής Ευθύνης και Εκπροσώπησης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο Πολιτικής», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 2013» του
Για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με κωδικό MIS 375407 στο Ε.Π.
Επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών κ. Χαράλαμπου Αθανασίου στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.).
Για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου γι α την παροχή έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία μονίμου πλαισίου διαλόγου για την ίση συμμετοχή» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής
Υπ'αριθμ.πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:26292/27.09.2012 - Υπ'αριθμ. ΣΟΧ 10/2012 (ΑΔΑ: Β45ΑΟΡ9Ζ-Δ8Ψ/03.12.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στην Ερμούπολη Σύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Υπ'αριθμ.πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:26291/27.09.2012 - Υπ'αριθμ. ΣΟΧ 9/2012 (ΑΔΑ: Β45ΑΟΡ9Ζ-ΛΨΞ/03.12.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στην Κέρκυρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Υπ'αριθμόν .πρωτ.Κ.Ε.Θ.Ι.:26290/27.09.2012 - Υπ'αριθμ. ΣΟΧ 8/2012 (ΑΔΑ: Β45ΑΟΡ9Ζ-2ΡΩ/03.12.2012) Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Για την παροχή έργου στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία μονίμου πλαισίου διαλόγου για την ίση συμμετοχή» της πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με
Για την υλοποίηση με ίδια μέσα της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Ένταξη αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών στην περιοχή του Δήμου Αλίμου», με κωδικό ΟΠΣ 375959 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Για την Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 6/2012 (Κομοτηνή) - Κωδικός Θέσης 134 (ΠΕ Ψυχολόγων), σε εκτέλεση απόφασης του ΑΣΕΠ επί ένστασης.
Για την υλοποίηση με ίδια μέσα της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Ένταξη αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών στην περιοχή του Δήμου Αλίμου», με κωδικό ΟΠΣ 375959 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Για την παροχή έργου στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο: «Δημιουργία μονίμου πλαισίου διαλόγου για την ίση συμμετοχή» της πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με
Της υπ’αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι. 26300/01.10.2012 (ΑΔΑ: Β4ΤΜΟΡ9Ζ-6ΝΑ/01.10.2012) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «δικτύωσης και ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης».