Τίτλος προγράμματος

Πρόληψη και καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού

Ταυτότητα
Διάρκεια
2016-2018 (26 μήνες)
Προϋπολογισμός
162.529,76€
Συντονισμός / Υλοποίηση
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Περιγραφή

Η Πράξη με τίτλο: «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου» έχει ως στόχο αφενός την ερευνητική προσέγγιση του ζητήματος του σεξισμού και της ταυτότητας φύλου, και αφετέρου την υλοποίηση επιμορφωτικών παρεμβάσεων σε σχετικούς φορείς για την καταπολέμηση των διακρίσεων που συνδέονται με την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων της Πράξης προβλέπεται:

  • η παραγωγή επιστημονικής γνώσης μέσω της υλοποίησης ερευνών (ποιοτικής και ποσοτικής) στο πεδίο των έμφυλων στερεοτύπων και των διακρίσεων βάσει φύλου και ταυτότητας φύλου,
  • η υλοποίηση επιμόρφωσης με την οπτική του φύλου (gender training) σε επαγγελματίες των ΜΜΕ για την πρόληψη και καταπολέμηση των σεξιστικών στερεοτύπων και συμπεριφορών,
  • η ανάπτυξη παρεμβάσεων θεσμικού τύπου για την προώθηση του σεβασμού της διαφορετικότητας βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού, και
  • η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και κοινωνικού φύλου, για την πρόληψη της ανάπτυξης ομοφοβικών τάσεων, τη διαφύλαξη του πλουραλιστικού περιβάλλοντος και την ενσωμάτωση αυτού στην ευρύτερη κοινωνία.

 

Δράσεις / Υποέργα

Η Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

  • Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη διασφάλιση της διεπιστημονικής προσέγγισης του αντικειμένου της Πράξης. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας και φορέων που δραστηριοποιούνται σε πεδία σχετικά με το αντικείμενο της Πράξης. Η Επιτροπή είναι άμισθη και –μεταξύ άλλων- παρακολουθεί την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Φεβρουάριος 2016) και αξιολογεί τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του.
  • Διενέργεια Ερευνών στα πεδία: α) των διακρίσεων ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, και β) της στάσης των ΜΜΕ σε ζητήματα σεξισμού και έμφυλων διακρίσεων. Στο πλαίσιο των ερευνών εκπονείται υλικό ευαισθητοποίησης και καταγράφονται προτάσεις για τον σχεδιασμό και την προώθηση θεσμικών παρεμβάσεων, με στόχο την προάσπιση του σεβασμού της διαφορετικότητας βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού και την πρόληψη των διακρίσεων ταυτότητας φύλου.
  • Ανάπτυξη δράσεων δικτύωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου. Στις δράσεις αυτές εντάσσεται η υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εργαζόμενους/ες και επαγγελματίες από τον χώρο των ΜΜΕ, καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.
Θεματικές
Περισσότερα προγράμματα θεματικής
Τίτλος προγράμματος
Τρέχον
Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε όλη την χώρα. Αποτελεί συνέχιση των επιμορφωτικών σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν μετά την
Διάρκεια 2016-2020