Χρονολογία 2008

Αγόρια και Κορίτσια στο Σχολείο: Ταυτότητες Φύλου, Διαδικασίες Διαμόρφωσης και Τρόποι Έκφρασης στο Σχολικό Περιβάλλον

 Τίτλος: «Αγόρια και Κορίτσια στο Σχολείο: Ταυτότητες Φύλου, Διαδικασίες Διαμόρφωσης και Τρόποι Έκφρασης στο Σχολικό Περιβάλλον» (Τόμος Ι)

Επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής μετάφρασης: Επίκ. Καθ. Ε. Μαραγκουδάκη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (80% κατά ανώτατο όριο) και εθνικούς πόρους (20%), στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Άξονας 4, Μέτρο 4.1., Ενέργεια 4.1.1., Κατηγορία Πράξης 4.1.1.α: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων».

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, ταυτότητες φύλου, φεμινιστική έρευνα, ηγεμονικός ανδρισμός, σχολείο, αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Η παρούσα έκδοση αποτελείται από δύο τόμους με το γενικό τίτλο: Αγόρια και κορίτσια στο σχολείο που εμπεριέχουν μεταφράσεις επιλεγμένων άρθρων από την αγγλοσαξονική κυρίως βιβλιογραφία. Στα άρθρα παρουσιάζονται και αναλύονται είτε θεωρητικές απόψεις και θέσεις είτε εμπειρικές έρευνες σχετικά με τις ταυτότητες φύλου και τις προεκτάσεις τους σε σημαντικά ζητήματα της σχολικής ζωής και της πορείας των αγοριών και των κοριτσιών, όπως είναι: οι ιεραρχικές και εξουσιαστικές σχέσεις που εγγράφονται και διέπουν τις ανδρικές και γυναικείες ταυτότητες φύλου, τόσο μέσα στην ίδια ομάδα φύλου (ενδοφυλικά), όσο και μεταξύ των δύο ομάδων φύλου (διαφυλικά) οι στάσεις και οι επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών σε μαθήματα θετικής και θεωρητικής κατεύθυνσης αντίστοιχα οι ποσοτικές και ποιοτικές διαφοροποιήσεις της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με τα αγόρια και τα κορίτσια στις αίθουσες διδασκαλίας και τέλος, οι βίαιες μορφές συμπεριφοράς, τόσο εντός, όσο και εκτός του σχολικού χώρου και οι λόγοι για τους οποίους οι συγκεκριμένες συμπεριφορές χαρακτηρίζουν και συνδέονται κυρίως με τον ηγεμονικό ανδρισμό και την ηγεμονική ανδρική ταυτότητα.

Σε όλα σχεδόν τα άρθρα επισημαίνονται οι διαδικασίες, τα μέσα και οι πρακτικές, μέσω των οποίων το σχολείο ως θεσμός συμβάλλει στην αναπαραγωγή και στη συντήρηση των παραδοσιακών έμφυλων ταυτοτήτων και διατυπώνονται προτάσεις για τη διαμόρφωση εναλλακτικών ταυτοτήτων φύλου ως αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο χώρο του σχολείου και μέσω του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία.

Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται άρθρα σχετικά αφενός με τις ανδρικές και γυναικείες ταυτότητες στο σχολικό χώρο (έμφυλος λόγος, διαπραγμάτευση μαθητικών ταυτοτήτων, «χάσμα των φύλων» κ.λπ.) και αφετέρου με τη βία και τις σχολικές ταυτότητες στο χώρο του σχολείου (εκστρατεία κατά της βίας στα σχολεία, στάσεις μαθητών/-τριών, ενημέρωση εκπαιδευτικών και γονέων, κ.λπ.).

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).

Επισυναπτόμενα αρχεία