Χρονολογία 2008

Βασικές Αρχές και Οδηγίες για τη Χρήση και Αποδόμηση Οπτικοακουστικών Μηνυμάτων με την Οπτική του Φύλου και για την Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού στο Πλαίσιο των Παρεμβατικών Προγραμμάτων

 Τίτλος: «Βασικές Αρχές και Οδηγίες για τη Χρήση και Αποδόμηση Οπτικοακουστικών Μηνυμάτων με την Οπτική του Φύλου και για την Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού στο Πλαίσιο των Παρεμβατικών Προγραμμάτων»

Συγγραφέας/-είς: Α’ Μέρος: Αναπ. Καθ. Α. Κορωναίου & Β’ Μέρος: Δρ. Χ. Καραγιαννοπούλου

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (80% κατά ανώτατο όριο) και εθνικούς πόρους (20%), στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Άξονας 4, Μέτρο 4.1., Ενέργεια 4.1.1., Κατηγορία Πράξης 4.1.1.α: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων».

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, ΜΜΕ, διαφήμιση, οπτικοακουστικά μηνύματα, κοινωνικές αναπαραστάσεις φύλου, στερεότυπα φύλου, σεξισμός

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Το παρόν εγχειρίδιο αποσκοπεί στην παρουσίαση και κατανόηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των φύλων, όπως προβάλλονται από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Περιλαμβάνει μεθόδους, τεχνικές, αλλά και παραδείγματα για την καλύτερη προσέγγιση και ανάλυση των οπτικοακουστικών μηνυμάτων, όπως αυτά προβάλλονται από τα Μ.Μ.Ε.

Η ανάγκη της συγγραφής αυτού του κειμένου αναδείχθηκε μετά από προσεκτική μελέτη και κριτική προσέγγιση των παραδοτέων που εκπονήθηκαν από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/-τριες που συμμετείχαν στο Έργο.

Η μελέτη των παραδοτέων, στα οποία επιχειρήθηκε η έμφυλη προσέγγιση ποικίλων οπτικοακουστικών μηνυμάτων ή η χρήση τους ως εκπαιδευτικά εργαλεία για την προσέγγιση ζητημάτων φύλου, κατέδειξε ότι υπήρχαν ελλείψεις θεωρητικών γνώσεων σχετικά με το τι είναι τα οπτικοακουστικά μηνύματα και ποιος ο τρόπος ανάγνωσής τους με αποτέλεσμα συχνά η προσπάθεια της έμφυλης προσέγγισής τους να μένει ημιτελής. Τα παιδιά κατάφερναν να εντοπίσουν τις έμφυλες στερεοτυπικές αντιλήψεις που αναπαράγονταν μέσω των οπτικοακουστικών μηνυμάτων, τις κατέγραφαν, αλλά δεν έφταναν στην αποδόμησή τους. Ήταν απαραίτητο λοιπόν να εφοδιάσουμε τους/τις εκπαιδευτικούς με εργαλεία (θεωρητικά και πρακτικά) που θα τους/τις βοηθήσουν.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).

 

Επισυναπτόμενα αρχεία