Χρονολογία 2008

Δράσεις & Πολιτικές για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας

Η έκδοση «Δράσεις & Πολιτικές για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας» αφορά στα Πρακτικά διήμερου διεθνούς Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Hellenic Aid, με τίτλο «Εκπαίδευση Ελληνικών Φορέων για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας». Το Πρόγραμμα αφορούσε στην ενίσχυση των υφιστάμενων δομών της Ελλάδας που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών, μέσω της διεξαγωγής μιας συνεκτικής επιμορφωτικής δράσης προς τα μέλη των αρμόδιων φορέων και είχε ως βασικό στόχο τη δημιουργία κατάλληλου καταρτισμένου προσωπικού, το οποίο προσδοκάται να έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά και σύμφωνα με τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία τα περιστατικά διεθνικής σωματεμπορίας.