Χρονολογία 2008

Εγχειρίδιο Ασκήσεων και Εφαρμογών για την Προώθηση της Διάστασης του Φύλου στην Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση

Τίτλος: «Εγχειρίδιο Ασκήσεων και Εφαρμογών για την Προώθηση της Διάστασης του Φύλου στην Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση»

Επιστημονική επιμέλεια: Δρ. Μ. Γκασούκα

Συνεργασία: Ε. Δήμου, Μ. Κουφιώτη, Ξ. Φουλίδη, Δ. Τσακμάκης

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (80% κατά ανώτατο όριο) και εθνικούς πόρους (20%), στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Άξονας 4, Μέτρο 4.1., Ενέργεια 4.1.1., Κατηγορία Πράξης 4.1.1.α: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων».

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, αρχική επαγγελματική κατάρτιση, αγορά εργασίας, στερεότυπα φύλου

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Βασική επιδίωξη του παρόντος Εγχειριδίου αποτελεί τόσο η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτών/-τριών σε θέματα φύλου, προκειμένου να εντοπίζουν και να κατανοούν τις ανισότητες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, όσο και η ευαισθητοποίηση των σπουδαστών/-τριών αναφορικά με την κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτισμική διάσταση της Ισότητας των Φύλων και της Ισότητας των Ευκαιριών.

Το Εγχειρίδιο αυτό αποτελεί ένα μεθοδολογικό εργαλείο για την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις με στόχο τη συνειδητοποίηση των κυρίαρχων αναπαραστάσεων και των στερεοτύπων των φύλων, όπως αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο του οικογενειακού, κοινωνικού και σχολικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα προτείνει κάποια «εργαλεία» σκέψης που θίγουν την ανισότητα των φύλων, παρουσιάζουν όμως και μια ελπίδα για την υπέρβασή τους.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).

Επισυναπτόμενα αρχεία