Χρονολογία 2008

Εκπαιδευτικοί και Φύλο

Τίτλος: «Εκπαιδευτικοί και Φύλο»
Επιμέλεια Έκδοσης: Καθ. Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (80% κατά ανώτατο όριο) και εθνικούς πόρους (20%), στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Άξονας 4, Μέτρο 4.1., Ενέργεια 4.1.1., Κατηγορία Πράξης 4.1.1.α: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων».

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, εκπαιδευτικός, σχολείο, ταυτότητες φύλου, φεμινιστική παιδαγωγική, σχολική τάξη

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει μια σειρά άρθρων ελλήνων και ξένων συγγραφέων που μελετούν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού από την οπτική του φύλου και επιχειρεί να παρουσιάσει διεξοδικά, τόσο ιστορικά όσο και θεωρητικά το πλαίσιο που διέπει τις έρευνες για τον/την εκπαιδευτικό και το φύλο στα εκπαιδευτικά συστήματα. Παράλληλα, καταγράφει τους προβληματισμούς που προκύπτουν από τη σύγχρονη έρευνα για το ρόλο, την παρουσία και τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών στο σύγχρονο σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώνει θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα από διάφορες χώρες με στόχο να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο μελέτης για όσους/-ες ασχολούνται με τον παράγοντα φύλο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το παρόν κείμενο απευθύνεται κατεξοχήν στους/τις εκπαιδευτικούς, αλλά μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο και για επιστήμονες ειδικούς/-ές της εκπαίδευσης, για φοιτητές/-τριες και ερευνητές/-τριες.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).

Επισυναπτόμενα αρχεία