Χρονολογία 2008

Η Θεματική του Φύλου @ Διαδίκτυο

Τίτλος: «Η Θεματική του Φύλου @ Διαδίκτυο»

Συγγραφέας/-είς: Επίκ. Καθ. Ε. Μαραγκουδάκη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (80% κατά ανώτατο όριο) και εθνικούς πόρους (20%), στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Άξονας 4, Μέτρο 4.1., Ενέργεια 4.1.1., Κατηγορία Πράξης 4.1.1.α: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων».

Λέξεις-κλειδιά: Φύλο, εκπαίδευση, διαδίκτυο

 

Σύντομη περιγραφή / Περίληψη του Έργου

Ο παρών Οδηγός εμπεριέχει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων διαδικτυακών τόπων, καθώς και υπερ-συνδέσμων (links), μέσω των οποίων προσφέρεται ένας όγκος πληροφοριών σχετικά με τη θεωρία και την έρευνα για τη θέση των φύλων σε βασικούς κοινωνικούς τομείς όπως: εκπαίδευση, εργασία, επιστήμη, πολιτική, σχέδια μαθημάτων για την προώθηση της ισότητας των φύλων κ.ά.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις παρουσιάζονται ταξινομημένες ανά φορέα, όπως π.χ. Πανεπιστήμια, Βιβλιοθήκες, Εκδοτικοί Οίκοι κ.λπ. και όχι ανά θεματική ενότητα. Επιπρόσθετα, ο παρών Οδηγός, προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, των ερευνητών/-τριών και όλων όσοι/-ες θα θελήσουν να τον αξιοποιήσουν, περιλαμβάνει μια συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου για καθεμία διεύθυνση.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που εμπεριέχονται στον Οδηγό, αν και δεν εξαντλούν το ευρύ φάσμα των ανάλογων διευθύνσεων, αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους/-ες ασχολούνται με τη θεματική του φύλου, δεδομένου ότι το διαδίκτυο στις μέρες μας παρουσιάζει μια διαρκή ανάπτυξη.

Η εν λόγω μελέτη διατίθεται σε PDF format και κάθε ενδιαφερόμενος/-η δύναται να την αναγνώσει ή να την τυπώσει αυτούσια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ρούλα Παπαρούνη (e-mail: paparouni@kethi.gr).

Επισυναπτόμενα αρχεία