Χρονολογία 2008

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση: Προετοιμάζοντας Ισότιμους Πολίτες

Η έκδοση «Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση: Προετοιμάζοντας Ισότιμους Πολίτες» αφορά στα Πρακτικά τριήμερου Συνεδρίου, το οποίο διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 3-5/7/2008 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2000-2006).

Η έκδοση αποσκοπούσε στην αποτύπωση και αποτίμηση των τελικών αποτελεσμάτων όλων των επιμέρους δράσεων που υλοποιήθηκαν, καθώς και στην παρουσίαση ορισμένων Καλών Πρακτικών από τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο Έργο. Παράλληλα οι θεωρητικές αναφορές που επιχειρήθηκαν έδωσαν νέα διάσταση σε ό,τι αφορά τον ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαδικασία προώθησης της ισότητας των φύλων στην εκπαιδευτική πρακτική, όπως επίσης και στον τρόπο διασφάλισης αυτής μέσα από συγκεκριμένες προσεγγίσεις.

Ενότητες του Συνεδρίου:

  • Πλαίσιο και φιλοσοφία του Έργου
  • Προωθώντας την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση: Εκπαιδευτικοί και μαθητές/-τριες
  • Ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση: Προοπτικές και προκλήσεις για τον 21ο αιώνα
  • Παρουσίαση καλών πρακτικών από εκπαιδευτικούς (διδακτικές παρεμβάσεις – παρεμβατικές δραστηριότητες)
  • Το μέλλον των παρεμβάσεων για την ισότητα στην εκπαίδευση –  Συμπεράσματα
Επισυναπτόμενα αρχεία