Χρονολογία 2004

Οδηγός Εφαρμογής & Διαχείρισης Επιμορφωτικών και Παρεμβατικών Προγραμμάτων

Η έκδοση «Οδηγός Εφαρμογής & Διαχείρισης Επιμορφωτικών και Παρεμβατικών Προγραμμάτων» εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2000-2006).

Η έκδοση αποσκοπούσε στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, ανδρών και γυναικών, σε θέματα ισότητας και σχέσεων των φύλων και στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, των μαθητριών και των γονέων τους.

Ο Οδηγός αποτελείται από τρία μέρη:

Μέρος Α «Οδηγός Εφαρμογής Επιμορφωτικών και Παρεμβατικών Προγραμμάτων»

Μέρος Β «Οδηγός Διαχείρισης Παρεμβατικών Προγραμμάτων»

Μέρος Γ Παραρτήματα; Α) Παρεμβατικά Προγράμματα με τη μορφή διδακτικών παρεμβάσεων, Β) Παρεμβατικά Προγράμματα με τη μορφή παρεμβατικών δραστηριοτήτων και Γ) Έντυπα.

Επισυναπτόμενα αρχεία