Χρονολογία 2005

Παραδείγματα Καλών Πρακτικών στην Επιμόρφωση. Εστιάσεις και παγίδες. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Πολίτη σε Θέματα σχετικά με την Ένταξη της Διάστασης του Φύλου σε όλες τις Πολιτικές

Τίτλος: «Παραδείγματα Καλών Πρακτικών στην Επιμόρφωση. Εστιάσεις και παγίδες. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Πολίτη σε Θέματα σχετικά με την Ένταξη της Διάστασης του Φύλου σε όλες τις Πολιτικές»

Συγγραφέας/-είς: Karen SjØrup, Cornelia Schmitz (επιμέλεια)

Φορέας: The GEcel PROJECT GROUP σε συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Χρονολογία έκδοσης: 2005

Σχήμα: 21,5Χ29,5

Σελίδες: 91

 

Περίληψη:

Η έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. με τίτλο «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Πολίτη σε Θέματα σχετικά με την Ένταξη της Διάστασης του Φύλου σε Όλες τις Πολιτικές - Παραδείγματα Καλών Πρακτικών στην Επιμόρφωση. Εστιάσεις και Παγίδες» (Αθήνα 2005), είναι αποτέλεσμα του Έργου «GRUNDVIG 1, Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Civic Education and Learning for Gender Mainstreaming», στο πλαίσιο του Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με συντονιστή φορέα το Federal Agency for Civil Education (Γερμανία).

Το βιβλίο αποτελεί απόρροια µιας σειράς επιμορφωτικών ανταλλαγών και αμοιβαίων εκπαιδεύσεων µεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυµάτων που συμμετείχαν στο εν λόγω Πρόγραμμα (Κέντρο Ερευνών - Δανία, Κέντρο Επιμόρφωσης Γυναικών - Εσθονία, Ινστιτούτο Έρευνας για Θέµατα Εργασίας, Εκπαίδευσης και Συμμετοχής - Γερμανία, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αγωγής – Γερμανία κ.λπ.).

Ο στόχος του εγχειριδίου είναι η διάγνωση και ο συνολικότερος προβληματισμός σχετικά με τις πολιτικές ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής που εφαρμόζονται στις χώρες των εταίρων του Προγράμματος.

Επιχειρείται, επίσης, µια συγκριτική ανάλυση σχετικά µε τη µορφή, την έκταση και τις προοπτικές της ένταξης πολιτικών ισότητας στις δράσεις των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραµµα, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν αδυναµίες, κενά ή ακόµα πλεονεκτήματα και καλές πρακτικές που θα µπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιµα διδάγματα στο σχεδιασµό κυβερνητικών πολιτικών για την ισότητα των δύο φύλων.