Χρονολογία 2008

Παρατηρητήριο Για την Ισότητα στην Εκπαίδευση

Το Έργο αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, η οποία έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της πολιτικής ισότητας σε όλους τους τομείς και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας που αποτελεί βασικό φορέα προώθησης των πολιτικών αυτών και παρακολούθησης της εφαρμογής τους.